Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Xét duyệt quyết toán

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 (đợt 3) xem tại đây

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 (đợt 2) xem tại đây

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 (đợt 1) xem tại đây

Quyết định về việc công bố ngân sách quyết toán năm 2021 xem tại đây

Thông báo duyệt ngân sách năm 2021 xem tại đây

Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2020 xem tại đây

Đối chiếu số liệu năm 2020 xem tại đây

Số liệu xét duyệt quyết toán chi năm 2020 xem tại đây

Additional information