Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Danh mục tài liệu điện tử

 

TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ 

TT

Tên tài liệu

Ngành nghề đào tạo

Doawload

1

Xemina

Chính trị

Tại đây

2

Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người

Chính trị

Tại đây

3

Pháp luật, Lý luận chung về nhà nước

Chính trị

Tại đây

4

Bài giảng Tiết học Mác Lê Nin

Chính trị

Tại đây

5

Bài tập nguyên lý Mác Lê Nin

Chính trị

Tại đây

6

Chứng minh luận điểm trong hình thái kinh tế XH

Chính trị

Tại đây

7

35 Câu hỏi triết học Mác Lê Nin

Chính trị

Tại đây

8

Tài liệu ôn tập chủ nghĩa xã hội

Chính trị

Tại đây

9

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm của cơ quan tổ chức chính trị xã hội trung ương

Chính trị

Tại đây

10

Bài tập môn triết học

Chính trị

Tại đây

11

Thực trạng giải pháp giáo dục đạo đức tư tưởng chính trị cho thanh niên

Chính trị

Tại đây

1

GT chủ nghĩa xã hội khoa học

Chính trị

Tại đây

13

Câu hỏi trắc nghiệm những nghiên cứu lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin

Chính trị

Tại đây

14

Những hạt ngọc sáng trong tư tưởng kinh tế của của chủ nghĩa trọng thương CNXH khoa học

Chính trị

Tại đây

15

Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác Lê Nin

Chính trị

Tại đây

16

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chính trị

Tại đây

17

GT chính trị

Chính trị

Tại đây

18

Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật

Chính trị

Tại đây

19

Giáo trình chính trị học

Chính trị

Tại đây

20

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chính trị

Tại đây

21

Lịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đại

Chính trị

Tại đây

22

Hướng dẫn ôn thi môn triết học Mác Lê NIn

Chính trị

Tại đây

23

Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác Lê Nin

Chính trị

Tại đây

24

Bàn tay vô hình của Adamsmit

Chính trị

Tại đây

25

Chế độ chính sách trong hiến pháp việt nam lần 1

Chính trị

Tại đây

26

Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lê Nin

Chính trị

Tại đây

26

Những khái niệm cơ bản về dòng chảy biển

Chính trị

Tại đây

27

Những vấn đề kinh tế chính trị ở Việt Nam

Chính trị

Tại đây

28

Giáo trình lý luận và pháp luật về con người

Chính trị

Tại đây

29

Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền

Chính trị

Tại đây

30

Chương 3: Những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN

Chính trị

Tại đây

31

Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chính trị

Tại đây

32

Đề tài kinh tế chính trị Mác Lê Nin

Chính trị

Tại đây

33

Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống cho thanh niên, học sinh sinh viên trong chiến lược phát triển toàn diện con người VN thời kỳ CNH- HĐH đất nước

Chính trị

Tại đây

34

Các Mác và Ph.ăng Ghen tập 3

Chính trị

Tại đây

35

Xemina 1

Chính trị

Tại đây

36

Những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình CNXH

Chính trị

Tại đây

37

Định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Chính trị

Tại đây

38

Bài thuyết trình nhập môn khoa học chính trị 

Chính trị

Tại đây

39

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chính trị

Tại đây

40

Đại cương mỹ học Mã Lê Nin

Chính trị

Tại đây

41

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Chính trị

Tại đây

42

Giáo trình chính trị kinh tế 2

Chính trị

Tại đây

43

Giáo trình chính trị kinh tế 3

Chính trị

Tại đây

44

Giáo trình chính trị kinh tế 4

Chính trị

Tại đây

45

Giáo trình chính trị kinh tế 5

Chính trị

Tại đây

46

Lý luận hình thái kinh tế xã hội

Chính trị

Tại đây

47

Giáo trình chính trị

Chính trị

Tại đây

48

V.I.Lê Nin toàn tập tập 5

Chính trị

Tại đây

49

V.I.Lê Nin toàn tập tập 6

Chính trị

Tại đây

50

V.I.Lê Nin toàn tập tập 7

Chính trị

Tại đây

51

V.I.Lê Nin toàn tập tập 8

Chính trị

Tại đây

52

V.I.Lê Nin toàn tập tập 15

Chính trị

Tại đây

53

V.I.Lê Nin toàn tập tập 22

Chính trị

Tại đây

54

V.I.Lê Nin toàn tập tập 25

Chính trị

Tại đây

55

V.I.Lê Nin toàn tập tập 30

Chính trị

Tại đây

56

V.I.Lê Nin toàn tập tập 35

Chính trị

Tại đây

57

V.I.Lê Nin toàn tập tập 42

Chính trị

Tại đây

58

V.I.Lê Nin toàn tập tập 43

Chính trị

Tại đây

59

V.I.Lê Nin toàn tập tập 44

Chính trị

Tại đây

60

V.I.Lê Nin toàn tập tập 45

Chính trị

Tại đây

61

V.I.Lê Nin toàn tập tập 47

Chính trị

Tại đây

62

V.I.Lê Nin toàn tập tập 50

Chính trị

Tại đây

63

GT lích sử đảng Việt Nam

Chính trị

Tại đây

64

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh 

Chính trị

Tại đây

65

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc

Chính trị

Tại đây

66

Tư tưởng Hồ Chí Minh vê quân sự

Chính trị

Tại đây

67

GT tư tưởng Hồ Chí Minh

Chính trị

Tại đây

68

Cấu trúc xã hội giai cấp và các tổ chức chính trị xã hội

Chính trị

Tại đây

69

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chính trị

Tại đây

70

GT triết học

Chính trị

Tại đây

71

GT Kinh tế chính trị 

Chính trị

Tại đây

72

Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ

Chính trị

Tại đây

73

Lịch sử Đảng CSVN

Chính trị

Tại đây

74

Đề cươngLịch sử Đảng

Chính trị

Tại đây

75

Hệ thống chính trị ở nước ta

Chính trị

Tại đây

76

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Chính trị

Tại đây

77

Cương lĩnh chính trị

Chính trị

Tại đây

78

1 số vấn đề kinh tế chính trị ở việt nam

Chính trị

Tại đây

79

Những vấn đề chung về hệ thống chính trị

Chính trị

Tại đây

80

Cấu trúc xã hội giai cấp

Chính trị

Tại đây

81

Ngân hàng câu hỏi

Chính trị

Tại đây

82

Phép biện chứng duy vật

Chính trị

Tại đây

83

Sự khốn cùng của triết học

Chính trị

Tại đây

84

Sự ảnh hưởng của phật giáo đến giới tre

Chính trị

Tại đây

85

Hành chính học đại cương

Chính trị

Tại đây

86

Nội dung cơ bản Tư tưởng chính trị

Chính trị

Tại đây

87

Những hạt ngọc trong sáng trong tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng thương 

Chính trị

Tại đây

88

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

Chính trị

Tại đây

89

Câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh 1

Chính trị

Tại đây

90

Câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh 2

Chính trị

Tại đây

91

Thời kỳ lên quá độ CNXH ở Việt Nam 1

Chính trị

Tại đây

92

Thời kỳ lên quá độ CNXH ở Việt Nam 2

Chính trị

Tại đây

93

Đổi mới nội dung và phương pháp dạy triết học

Chính trị

Tại đây

94

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Chính trị

Tại đây

95

Giá trị lao động và giá trị thức

Chính trị

Tại đây

96

Đường lối đổi mới của Đảng CSVN

Chính trị

Tại đây

97

Bài tập nhóm môn Giao tiếp

Chính trị

Tại đây

98

Xây dựng CNXH đặc sắc ở Trung Quốc và bài học thực tiễn vô sản ở Việt Nam

Chính trị

Tại đây

99

Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh

Chính trị

Tại đây

10

Giáo trình chính trị học

Chính trị

Tại đây

101

Đề cương lịch sử Đảng

Chính trị

Tại đây

102

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc

Chính trị

Tại đây

103

Cấu trúc xã hội

Chính trị

Tại đây

104

Chế độ chính trị xã hội trong hiến pháp Việt nam

Chính trị

Tại đây

105

Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác Lê Nin

Chính trị

Tại đây

106

Giáo trình chính trị cho ngành kinh tế quản trị

Chính trị

Tại đây

107

Giá trị lao động và giá trị thức

Chính trị

Tại đây

108

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chính trị

Tại đây

109

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chính trị

Tại đây

110

Sách hướng dẫn học tập kinh tế chính trị Mác Lê Nin

Chính trị

Tại đây

111

Những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN

Chính trị

Tại đây

112

Những vấn đề chung về hệ thống chính trị

Chính trị

Tại đây

113

Cương lĩnh chính trị

Chính trị

Tại đây

114

Học thuyết chính trị phương tây

Chính trị

Tại đây

115

Giáo trình kinh tế chính trị

Chính trị

Tại đây

116

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chính trị

Tại đây

117

Phê phán khoa học kinh tế chính trị của Các Mác

Chính trị

Tại đây

118

Quản trị kinh doanh quốc tế

Chính trị

Tại đây

119

Chế độ chính trị

Chính trị

Tại đây

120

Khuynh hướng phát triển của chính trị Quốc tế

Chính trị

Tại đây

121

Chính trị học 1

Chính trị

Tại đây

122

Phê phán khoa học kinh tế chính trị của Các Mác

Chính trị

Tại đây

123

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chính trị

Tại đây

124

Bài 2 Chế độ chính trị

Chính trị

Tại đây

125

Khuynh hướng phát triển của chính trị quốc tế

Chính trị

Tại đây

126

GT xã hộ học giáo dục

Chính trị

Tại đây

127

Phân tích bàn tay vô hình của Adamxmit

Chính trị Tại đây 

132

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chính trị

Tại đây

133

Đường lối đấu tranh giành chính quyền

Chính trị

Tại đây

134

Đề cương lịch sử tư tưởng Hồ chí Minh

Chính trị

Tại đây

135

Chế độ chính trị trong hiến pháp Việt Nam phần 1

Chính trị

Tại đây

136

Giáo trình kinh tế chính trị 1

Chính trị

Tại đây

137

Giáo trình kinh tế chính trị 2

Chính trị

Tại đây

138

Giáo trình kinh tế chính trị 3

Chính trị

Tại đây

139

Đổi mới phương pháp giảng dạy chính trị

Chính trị

Tại đây

140

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chính trị

Tại đây

141

15 câu hỏi triết học lớp trung cấp lý luận

Chính trị

Tại đây

142

81 câu hỏi và đáp án những nguyên lý Mác Lê Nin

Chính trị

Tại đây

143

Tiểu sử Aritxtot

Chính trị

Tại đây

144

Hệ thống chính trị ở nước ta

Chính trị

Tại đây

 

TT

Tên tài liệu

Ngành nghề đào tạo

Doawload

1

Truyện tấm cám

Truyện ngắn

Tại đây

2

Hồng lâu mộng

Truyện ngắn

Tại đây

3

Truyện tiếu lâm

Truyện ngắn

Tại đây

4

Tội ác và trừng phạt

Truyện ngắn

Tại đây

5

Ba cô chị

Truyện ngắn

Tại đây

6

Cáo và gà trống

Truyện ngắn

Tại đây

7

Conan

Truyện ngắn

Tại đây

8

Truyện cổ tích

Truyện ngắn

Tại đây

9

10 chuyện cười hay

Truyện ngắn

Tại đây

10

56 câu chuyện cười hay nhất thế giới

Truyện ngắn

Tại đây

11

Truyện cười dân gian

Truyện ngắn

Tại đây

12

Anh văn thiếu nhi

Truyện ngắn

Tại đây

13

Biệt thự của người đã chết

Truyện ngắn

Tại đây

14

Truyện cổ tích Sọ Dừa

Truyện ngắn

Tại đây

15

Conan tập 1

Truyện ngắn

Tại đây

16

Cười từ tối đến sáng

Truyện ngắn

Tại đây

17

Chú Thoong tập 5

Truyện ngắn

Tại đây

18

Đóa hồng

Truyện ngắn

Tại đây

19

Doremon tập 2

Truyện ngắn

Tại đây

20

Doremon tập 3

Truyện ngắn

Tại đây

21

Doremon tập 4

Truyện ngắn

Tại đây

22

Doremon tập 5

Truyện ngắn

Tại đây

24

Doremon tập 7

Truyện ngắn

Tại đây

25

Doremon tập 8

Truyện ngắn

Tại đây

26

Doremon tập 9

Truyện ngắn

Tại đây

26

Doremon tập 10

Truyện ngắn

Tại đây

27

Doremon tập 11

Truyện ngắn

Tại đây

28

Doremon tập 12

Truyện ngắn

Tại đây

29

Doremon tập 13

Truyện ngắn

Tại đây

30

Doremon tập 14

Truyện ngắn

Tại đây

31

Doremon tập 15

Truyện ngắn

Tại đây

32

Doremon tập 41

Truyện ngắn

Tại đây

33

Sử ký tư mã thiên

Truyện ngắn

Tại đây

34

Truyện cổ tích Grim

Truyện ngắn

Tại đây

35

Những câu chuyện

Truyện ngắn

Tại đây

36

Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Giạ

Truyện ngắn

Tại đây

37

Doremon tập 1

Truyện ngắn

Tại đây

38

Tìm mẹ

Truyện ngắn

Tại đây

39

Truyện cười dân gian

Truyện ngắn

Tại đây

40

Truyện cười tình yêu

Truyện ngắn

Tại đây

41

Truyện cười vô va

Truyện ngắn

Tại đây

42

Truyện kiều trao duyên

Truyện ngắn

Tại đây

43

Ông già và biển cả

Truyện ngắn

Tại đây

44

Sát thủ đàu mưng mủ

Truyện ngắn

Tại đây

45

Tiếu lâm

Truyện ngắn

Tại đây

46

Nỗi khổ của một thuyền nhân

Truyện ngắn

Tại đây

47

Truyện cười hay nhất việt nam

Truyện ngắn

Tại đây

48

Truyện cười tổng hợp

Truyện ngắn

Tại đây

49

Truyện ngắn NỤ cười đến thiên đường

Truyện ngắn

Tại đây

50

Truyện tiếu lâm Việt Nam chọn lọc

Truyện ngắn

Tại đây

51

Truyện kiều Nguyễn Du ( bài thơ Trao Duyên)

Truyện ngắn

Tại đây

52

Truyện cổ tích việt nam

Truyện ngắn

Tại đây

TT Tên tài liệu TÁC GIẢ NXB NĂM XB SL  Download
1 100 kiểu dao phay Võ Trần Khúc Nhã Hải Phòng 2002 5 Tại đây
2 100 kiểu dao tiện Võ Trần Khúc Nhã Hải Phòng 2001 5 Tại đây
3 101 bài tập kinh tế vi mô Vũ Kim Dũng  Văn hóa thông tin 2006 57 Tại đây
4 101 bài tập lưới điện cung cấp điện cơ khí đường dây Ngô Hồng Quang KHKT 2006 40 Tại đây
5 101 thuật toán và chương trình Lê Văn Doanh KHKT 2000 35 Tại đây
6 1038 sự cố trên phần cứng máy tính (VN Guide) Thống kê 2000 10 Tại đây
7 109 bài tập C và C++ Hoàng Minh Trung Tp HCM   3 Tại đây
8 20 đề tài thực hành Adobe photoshop VN-Guide Thống kê 2004 7 Tại đây
9 20 đề tài thực hành Photoshop VN-Guide Thống kê 2004 10 Tại đây
10 250 bài tập kỹ thuật điện tử Nguyễn Thanh Trà Giào dục 2009 40 Tại đây
11 326 vấn đề rắc rối trong Excel 2000 VN-Guide Thống kê   5 Tại đây
12 3500 địa chỉ Internet VN-Guide Thống kê 2002 10 Tại đây
13 386 vấn đề rắc rối trong Access VN-Guide Thống kê 2002 5 Tại đây
14 3D Max 7 + CD Lưu Triều Nguyên LĐXH 2006 20 Tại đây
15 3D Studio Max       2 Tại đây
16 45 đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A Nguyễn Trùng Khánh     10 Tại đây
17 45 đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ B Nguyễn Trùng Khánh     10 Tại đây
18 50 năm khoa học và công nghệ Việt nam Nghiêm Công KHKT 1995 12 Tại đây
19 Access 2000 cho người lập trình       4 Tại đây
20 Access 2000 lập trình và ứng dụng Nguyễn Tiến Giáo dục  2000 5 Tại đây
21 Adobe Photoshop, Bài tập và kỹ xảo Nguyễn Quý Bạch  LĐXH 2005 10 Tại đây
22 Advance Grammar in use NPTH nâng cao Martin Hewings     10 Tại đây
23 Âm thanh lập thể nguyên lý và công nghệ Trần Công Chí     5 Tại đây
24 Ampli hifi và mạch điện tử  Ngô Anh Ba KHKT 2002 35 Tại đây
25 An toàn thông tin - Mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu. Thái Hồng Nhị KHKT 2004 30 Tại đây
26 An toàn và sức khoẻ trong công nghiệp T1 Trịnh Thu Thủy LĐXH 2000 5 Tại đây
27 ASP 3.0 ASP. Net (SV+ CD) Nguyễn Phương Lan LĐXH 2007 20 Tại đây
28 ASP Database Saigonbook Trẻ 2002 5 Tại đây
29 Atlas đồ gá Trần Văn Địch KHKT 2004 50 Tại đây
30 Audio và Video số Đỗ HoàI Tiến  KHKT 2002 5 Tại đây
31 Autocad 2005 Vẽ đối tượng 2 chiều T1 Tạ Văn Hùng Thống kê 2006 5 Tại đây
32 Autocad 2005 Vẽ đối tượng 2 chiều T2 Tạ Văn Hùng Thống kê 2006 5 Tại đây
33 Autodesk Viz Render phần mềm trình diễn 3D (CD) Lưu Triều Nguyên LĐXH 2005 40 Tại đây
34 Ba phút đầu tiên một cách nhìn hiện đại về thế giới       5 Tại đây
35 Bách khoa mạch điện Tập 1 Trần Thế San  Đà Nẵng 1999 17 Tại đây
36 Bách khoa mạch điện Tập 2 Trần Thế San  Đà Nẵng   22 Tại đây
37 Bách khoa toàn thư mạng Nguyễn Văn Hoàng  Thống kê   5 Tại đây
38 Bài tập biến đổi câu tiếng Anh Nguyễn Thái Hòa ĐHQG HN 2001 10 Tại đây
39 Bài tập chi tiết máy Võ Trần Khúc Nhã Hải Phòng 2004 20 Tại đây
40 Bài tập cơ học kết cấu. T1 Lều Thọ Trình KHKT 2004 30 Tại đây
41 Bài tập Cơ học lý thuyết Đào Văn Dũng     20 Tại đây
42 Bài tập cơ học lý thuyết Khổng Doãn Điền Xây dựng 2009 150 Tại đây
43 Bài tập cơ học ứng dụng       30 Tại đây
44 Bài tập cơ học. Tập 1 Đỗ Sanh GD 2006 20 Tại đây
45 Bài tập cơ học. Tập 2 Đỗ Sanh Giáo dục 2002 20 Tại đây
46 Bài tập cơ sở hoá học hữu cơ. Tập 1 Thái Doãn Tĩnh KHKT 2005 44 Tại đây
47 Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học Lê Mậu Quyền KHKT 2004 30 Tại đây
48 Bài tập cung cấp điện Trần Quang Khánh  KHKT 2005 14 Tại đây
49 Bài tập Đại số và giải tích 11 Trần Văn Hạo Giáo dục 2004 40 Tại đây
50 Bài tập đặt câu tiếng Anh Nguyễn Thái Hòa Đại học Quốc Gia 2001 10 Tại đây
51 Bài tập điền từ tiếng Anh Xuân Bá Thế Giới 2000 30 Tại đây
52 Bài tập đọc hiểu tiếng Anh       8 Tại đây
53 Bài tập động lực học công trình Phạm Đình Ba Xây Dựng 2003 50 Tại đây
54 Bài tập giải tích 12 Ngô Thúc Lanh Giáo dục  2005 40 Tại đây
55 Bài tập giới từ tiếng Anh       8 Tại đây
56 Bài tập hình học 12 Văn Như Cương Giáo dục   40 Tại đây
57 Bài tập hình học hoạ hình Nguyễn Quang Cự Giáo dục 2002 20 Tại đây
58 Bài tập hoá học 11 Đỗ Tất Hiển Giáo dục   40 Tại đây
59 Bài tập hoá học 12 Lê Xuân Trọng Giáo dục   40 Tại đây
60 Bài tập hóa học đại cương Lâm Ngọc Thiềm  ĐHQG HN 2004 50 Tại đây
61 Bài tập hoá lượng tử 0 KHKT   1 Tại đây
62 Bài tập kinh tế lượng(Với sự trợ giúp của phần mềm eviews) Nguyễn Quang Dong KHKT 2006 60 Tại đây
63 Bài tập kinh tế vi mô Phạm Văn Minh LĐXH 2005 50 Tại đây
64 Bài tập kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Công LĐXH 2005 30 Tại đây
65 Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ  Giáo dục  2006 56 Tại đây
66 Bài tập lập trình cơ sở Nguyễn Hữu Ngự     10 Tại đây
67 Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++ Nguyễn Thanh Thuỷ KHKT 2004 20 Tại đây
68 Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++. Bài tập mẫu, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tự giải (in lần thứ 2 có sửa chữa) Nguyễn Thanh Thuỷ KHKT 2004 30 Tại đây
69 Bài tập luyện thi viết tiếng Anh Nguyễn Thái Hòa Đại học quốc gia HN 2001 10 Tại đây
70 Bài tập lý thuyết mạch Đỗ Huy Giác KHKT 2004 30 Tại đây
71 Bài tập ngôn ngữ C Huỳnh Tấn Dũng Tp HCM 2003 16 Tại đây
72 Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal Quách Tuấn Ngọc  KHKT 2001 20 Tại đây
73 Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xuân Bá Thế Giới 2002 42 Tại đây
74 Bài tập nguyên lý máy     2006 20 Tại đây
75 Bài tập quy hoạch tuyến tính - Tóm tắt lý thuyết - các thí dụ điển hình - các bài tập tổng hợp kèm hướng dẫn và bài tập Trần Túc KHKT 2004 20 Tại đây
76 Bài tập sức bền vật liệu Bùi Trọng Lựu Giáo dục  2007 63 Tại đây
77 Bài tập thiết kế mô hình 3 chiều với Autocad
(Cad 3D)
Nguyễn Hữu Lộc Tổng hơp TPHCM 2006 20 Tại đây
78 Bài tập Tiếng Việt 11 Hồng Dân Giáo dục   40 Tại đây
79 Bài tập toán cao cấp. Tập 1 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2005 155 Tại đây
80 Bài tập toán cao cấp. Tập 2 Nguyễn Đình Trí  Giáo dục 2005 148 Tại đây
81 Bài tập toán cao cấp. Tập 3 Nguyễn Đình Trí  Giáo dục 2004 119 Tại đây
82 Bài tập tối ưu hoá Bùi Minh Trí  KHKT 2006 50 Tại đây
83 Bài tập tự luyện CCNA trên máy tính cá nhân Nguyễn Hồng Sơn  LĐXH 2007 30 Tại đây
84 Bài tập vật lý 11 Vũ Thanh Khiết Giáo dục   40 Tại đây
85 Bài tập vật lý 12 Dương Trọng Bái Giáo dục   40 Tại đây
86 Bài tập vật lý đại cương. Tập 1 Lương Duyên Bình  Giáo dục 2005 90 Tại đây
87 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2 Lương Duyên Bình  Giáo dục 2005 90 Tại đây
88 Bài tập vật lý đại cương. Tập 3 Lương Duyên Bình  Giáo dục   90 Tại đây
89 Bài tập vẽ kỹ thuật Trần Hữu Quế Giáo dục 2003 10 Tại đây
90 Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. T1 Trần Hữu Quế  Giáo dục 2002 27 Tại đây
91 Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. T2 Trần Hữu Quế  Giáo dục 2002 10 Tại đây
92 Bài tập xác suất và thống kê Nguyễn Cao Văn ĐHQG HN 2004 50 Tại đây
93 Bản vẽ kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế Trần hữu Quế GD 2002 24 Tại đây
94 Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ "Xây dựng chương trình đào tạo ĐH ngành QTKD áp dụng tại trường ĐHSPKTHY theo hướng tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến và yêu cầu của thực tiễn       1 Tại đây
95 Bảo dưỡng và thử nghiệm trong hệ thống điện Lê Văn Doanh KHKT 2002 20 Tại đây
96 Bảo mật lập trình mạng trong Java 2 Phạm Thế Bảo Thống kê 2005 20 Tại đây
97 Bảo mật mạng       2 Tại đây
98 Bảo mật trên mạng       2 Tại đây
99 Bảo mật trên mạng bí quyết và giải pháp VN- guide Thống kê 2006 15 Tại đây
100 Bảo vệ các hệ thống điện Trần Đình Long KHKT 2005 25 Tại đây
101 Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản Lã Văn út     5 Tại đây
102 Bảo vệ rơle trong hệ thống điện       4 Tại đây
103 Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện Trần Quang Khánh  Giáo dục  2005 40 Tại đây
104 Bí quyết lập trình Visual 6.0 Nguyễn Tiến Giáo dục  1999 5 Tại đây
105 Bí quyết và thủ thuật trong Visual basic.net VN-Guide Thống kê 2004 30 Tại đây
106 Bộ khuếch đại xử lý và IC tuyến tính William D. Stanley KHKT 1994 10 Tại đây
107 Bộ khuyếch đại hoạt động mạch & tích hợp tuyến tính T1 Nguyễn Minh Đức Tổng hơp TPHCM 2005 25 Tại đây
108 Bộ khuyếch đại hoạt động mạch & tích hợp tuyến tính T2 Nguyễn Minh Đức Tổng hơp TPHCM 2005 30 Tại đây
109 Bộ luật dân sự 2005       5 Tại đây
110 Bộ luật hình sự của nước CHXHCNVN       5 Tại đây
111 Bộ luật lao động của nước CHXHCNVN sửa đổi 2002       5 Tại đây
112 Bộ luật tố tụng dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Ngọc Cấp Chính trị quốc gia 2006 5 Tại đây
113 Bộ luật tố tụng hình sự của nước CHXHCNVN       2 Tại đây
114 Bối cảnh xu hướng và động lực       1 Tại đây
115 BT cụm động từ tiếng Anh Xuân Bá Trẻ thế giới 2000 30 Tại đây
116 BT kỹ thuật nhiệt Bùi Hải  KHKT 2006 50 Tại đây
117 BT nguyên lý máy Tạ Ngọc Hải KHKT 2006 40 Tại đây
118 BTTH lập trình tương tác động       15 Tại đây
119 Bù công suất phản kháng lưới cung cấp và phân phối điện. Phan Đăng Khải KHKT 2001 10 Tại đây
120 Business Basics Minh Thu. Biên dịch Hải Phòng 2004 10 Tại đây
121 C #2005: T5 lập trình ASP.Nét 2.0, Q1: Điều khiển trình chủ ASP.Nét 2.0 Phạm Hữu Khang LĐXH 2007 30 Tại đây
122 C #2005: T5 lập trình ASP.Nét 2.0, Q2: Điều khiển trình đặc biệt & đối tượng ASP.Nét 2.0 Phạm Hữu Khang LĐXH 2007 20 Tại đây
123 C# 2005. Tập 1: Lập trình cơ bản Phạm Hữu Khang  LĐXH 2006 20 Tại đây
124 C# 2005. Tập 2: Lập trình Windows forms Phạm Hữu Khang  LĐXH 2006 20 Tại đây
125 C# 2005. Tập 3: Lập trình hướng đối tượng Phạm Hữu Khang  LĐXH 2006 20 Tại đây
126 C# 2005. Tập 4 quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu Report Visual SourceSafe 2005 Phạm Hữu Khang  LĐXH 2006 15 Tại đây
127 C# 2005. Tập 4. Quyển 1: Lập trình cơ sở dữ liệu Phạm Hữu Khang  LĐXH 2006 20 Tại đây
128 C# 2005. Tập 5 quyển 2: Điều khiển trình chủ đặc biệt và đối tượng ASP.NET 2.0 Phạm Hữu Khang  LĐXH 2006 15 Tại đây
129 C# 2005. Tập 5 quyển 3: Điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu Phạm Hữu Khang  LĐXH 2007 35 Tại đây
130 C# 2005. Tập 5 quyển 4: Đối tượng ADO.NET và XML Phạm Hữu Khang  LĐXH 2006 10 Tại đây
131 C# 2005. Tập 5. Quyển 1: Điều khiển trình chủ ASP.net 2.0 Phạm Hữu Khang  LĐXH 2006 20 Tại đây
132 C# 2005. Tập 6: Xây dựng ứng dụng tuyển dụng nhân sự trực tuyến bằng ASP.net 2.0 và SQL Server. Quyển 1: Các chức năng dành cho người xin việc Phạm Hữu Khang  LĐXH 2007 10 Tại đây
133 C# 2005: T4 .Q1 Lập trình cơ sở dữ liệu Phạm Hữu Khang LĐXH 2006 30 Tại đây
134 C# 2005: Tập 1 Lập trình cơ bản + CD Phạm Hữu Khang LĐXH 2006 30 Tại đây
135 C# 2005: Tập 2 Lập trình Windows Foms + CD Phạm Hữu Khang LĐXH   30 Tại đây
136 C# 2005: Tập 3 Lập trình hướng đối tượng + Đĩa CD Phạm Hữu Khang LĐXH 2006 30 Tại đây
137 C++ và lập trình hướng đối tượng Phạm Văn Ất GTVT 2005 30 Tại đây
138 Các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ Assembler Đặng Thành Phu Đặng Thành Phu 2005 30 Tại đây
139 Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển  Lê Văn Doanh KHKT 2005 60 Tại đây
140 Các BT LT bằng ngôn ngữ Assembler       34 Tại đây
141 Các công cụ phân tích tài chính  Nguyễn Văn Dung  GTVT 2008 2 Tại đây
142 Các công thức lựa chọn dùng trong kỹ thuật điện tử Phạm Minh Hà KHKT 2005 20 Tại đây
143 Các hệ cơ sở dữ liệu, lý thuyết & thực hành T1 Hồ Thuần Giáo dục  2007 10 Tại đây
144 Các hệ cơ sở dữ liệu, lý thuyết & thực hành T2 Hồ Thuần Giáo dục 2005   Tại đây
145 Các kỹ thuật tiên tiến trong Diretor. Tập 1 Nguyễn Trường Sinh LĐXH 2002 15 Tại đây
146 Các kỹ xảo lập trình với Visual và Borland Delphi Lê Hữu Đạt     10 Tại đây
147 Các mạch định thời và bộ nhớ bán dẫn. Tập 3 Nguyễn Minh Đức Tổng hợp TP.HCM 2004 10 Tại đây
148 Các nguyên lý công nghệ hàn Gourd,Lm Hải Phòng 2003 5 Tại đây
149 Các phương pháp phân tích vật lý và hoá lý Nguyễn Đình Triệu KHKT   1 Tại đây
150 Các QĐPL về công khai hoạt động tài chính       2 Tại đây
151 Các QĐPL về hoạt động kiểm toán       2 Tại đây
152 Các QĐPL về quản lý hóa chất, chất độc hại       2 Tại đây
153 Các QĐPL về sở hữu trí tuệ       5 Tại đây
154 Các quy định pháp luật về kiểm toán       2 Tại đây
155 Các thủ thuật trong Flash and Dream Nguyễn Trường Sinh Thống kê 2004 10 Tại đây
156 Các thuật ngữ ứng dụng trong tin học Võ thành Niêm Thanh Niên 2002 20 Tại đây
157 Các tính năng thực mạnh photoshop 8.0 Minh Trung Thống kê 2004 10 Tại đây
158 Các văn bản pháp luật về hợp đồng       4 Tại đây
159 Các VBPL về vệ sinh môi trường và bảo vệ thực vật       2 Tại đây
160 Các ví dụ tính toán cầu chữ I,T       50 Tại đây
161 Cad 2000 tập 1 Lưu Triều Nguyên     2 Tại đây
162 Cad 2000 toàn tập phần nâng cao Trần Văn Tư Thống Kê 2000 5 Tại đây
163 Cad 2000 toàn tập Tập1       2 Tại đây
164 Cad 2000 toàn tập Tập2       2 Tại đây
165 Cad/Cam thiết kế chế tạo. Tập 1 Phan Hữu Phúc Giáo dục 2000 5 Tại đây
166 CAD/CAM thiết kế và chế tạo máy tính có trợ giúp T1 Phan Hữu Phúc Giáo dục 2000 10 Tại đây
167 Cảm biến Tập 3 Vũ Đinh Nghiêm Hùng LĐXH 2001 30 Tại đây
168 Cẩm nang cơ khí. Tập 2 Võ Trần Khúc Nhã Hải Phòng 2003 10 Tại đây
169 Cẩm nang cơ khí. Tập1 Võ Trần Khúc Nhã Hải Phòng 2003 10 Tại đây
170 Cẩm nang dành cho hiệu trưởng-Chiến lược và lời khuyên thực tế giúp công việc hiệu quả hơn. Pam Robbins Chính trị QG 2004 1 Tại đây
171 Cẩm nang hàn Hoàng Tùng KHKT 1999 19 Tại đây
172 Cẩm nang kỹ thuật điện tự động hoá và tin học công nghiệp Lê Văn Doanh KHKT 1999 10 Tại đây
173 Cẩm nang lập trình Foxpro       2 Tại đây
174 Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy vi tính       4 Tại đây
175 Cẩm nang lập trình hệ thống. Tập 1 Tischer, Michael     10 Tại đây
176 Cẩm nang lập trình hệ thống. Tập 2 Tischer, Michael     10 Tại đây
177 Cẩm nang sử dụng máy vi tính       7 Tại đây
178 Cẩm nang sửa chữa. Tập 2 Quốc Bình GTVT 2003 20 Tại đây
179 Cẩm nang thiết bị đóng cắt Lê Văn Doanh KHKT 1998 5 Tại đây
180 Cẩm nang thiết kế & sử dụng thiết bị đóng cắt (Hãng Mitsubishi) KHKT 2006 50 Tại đây
181 Cẩm nang thiết lập trang Web       5 Tại đây
182 Cambridge IELTS 2001. Tập 1 Nguyễn Văn Phước Tp HCM   10 Tại đây
183 Cambridge IELTS 2001. Tập 2 Nguyễn Văn Phước Tp HCM   10 Tại đây
184 Cấp thoát nước Trần Hiếu Nhuệ KHKT 2007 40 Tại đây
185 Cắt kim loại Võ Trần Khúc Nhã Hải Phòng 2003 20 Tại đây
186 Câu chuyện lịch sử hay nhất về con người và vũ trụ       5 Tại đây
187 Cấu tạo chất đại cương       5 Tại đây
188 Cấu tạo gầm xe con Nguyễn Khắc Trai  GTVT 2003 20 Tại đây
189 Cấu tạo gầm xe con xe hơi       5 Tại đây
190 Cấu tạo hệ thống truyền lực ôtô Nguyễn Khắc Trai  KHKT 2001 10 Tại đây
191 Cấu tạo sửa chữa ôtô căn bản Trần Quốc Trình KHKT 2006 30 Tại đây
192 Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ôtô Ngô Viết Khánh GTVT 2004 30 Tại đây
193 Cầu thép Lê Đình Tâm GTVT 2004 5 Tại đây
194 Cấu trúc dữ liệu Tập 3       10 Tại đây
195 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Xuân Lôi  ĐHQG HN 2006 43 Tại đây
196 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Đinh Mạnh Tường KHKT 2000 10 Tại đây
197 Cấu trúc dữ liệu với Java Đoàn Thiện Ngân LĐXH 2002 6 Tại đây
198 Cấu trúc máy vi tính Trần Quang Vinh Giáo dục  2002 20 Tại đây
199 Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi Nguyễn Nam Trung  KHKT 2003 26 Tại đây
200 Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển Nguyễn Tăng Cường KHKT 2004 20 Tại đây
201 Cấu trúc vải dệt kim Lê Hữu Chiến  KHKT 2003 20 Tại đây
202 Cấu trúc, lập trình ghép nối MT vad ƯD vi DK 8051 Nguyễn Mạnh Giang LĐXH 2005 20 Tại đây
203 Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô Ngô Thành Bắc KHKT 1994 2 Tại đây
204 Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ôtô Nguyễn Xuân Thủy GTVT 2004 20 Tại đây
205 Chế độ cắt gia công cơ khí Nguyễn Ngọc Đào Đà Nẵng 2002 10 Tại đây
206 Chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyển 1 Bộ Tài chính  Tài chính  2008 1 Tại đây
207 Chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyển 2 Bộ Tài chính  Tài chính  2008 1 Tại đây
208 Chi tiết cơ cấu chính xác T1 Nguyễn Trọng Hùng KHKT 2006 20 Tại đây
209 Chi tiết máy tập 1 Nguyễn Trọng Hiệp GD 2003 25 Tại đây
210 Chi tiết máy tập 2 Nguyễn Trọng Hiệp GD 2000 25 Tại đây
211 Chia sẻ thông tin và chế độ bảo mật trong
Excel 2003
Lê Đức Hào     10 Tại đây
212 Chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận Nguyễn Văn Dung  Tài chính  2009 2 Tại đây
213 Chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo các công trình kiến trúc       5 Tại đây
214 Chính trị (Dành cho trung học) Lê Thế Lạng.Chủ biên CTQG   50 Tại đây
215 Chống sét cho nhà và công trình Viễn Sum KHKT 2005 20 Tại đây
216 Chủ nghĩa xã hội khoa học       30 Tại đây
217 Chương trình giáo dục đại học đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ hàn và Gia công tấm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Cần Thơ 2013 93 Tại đây
218 Chương trình giáo dục đại học đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành Tự động hóa Đại học Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên Cần Thơ 2013 91 Tại đây
219 Chương trình giáo dục đại học đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo học chế tín chỉ ngành Kỹ thuật công nghiệp Trường Đại học sư phạm - ĐH Huế Cần Thơ 2013 30 Tại đây
220 Chương trình giáo dục đại học đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo học chế tín chỉ ngành Kỹ thuật nông nghiệp Trường Đại học sư phạm - ĐH Huế Cần Thơ 2013 30 Tại đây
221 Chương trình giáo dục đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Công nghệ kỹ thuật May Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Cần Thơ 2013 90 Tại đây
222 Chương trình giáo dục đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Cần Thơ 2013 80 Tại đây
223 Chương trình giáo dục đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Cần Thơ 2013 92 Tại đây
224 Chương trình giáo dục đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Tâm lí - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cần Thơ 2013 20 Tại đây
225 Chương trình khung giáo dục đại học- Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh công nghiệp       1 Tại đây
226 Cơ điện tử trong chế tạo máy Trương Hữu Chí KHKT 2007 30 Tại đây
227 Cơ học chất lỏng ứng dụng Phạm Văn Vĩnh Giáo Dục 2005 50 Tại đây
228 Cơ học cơ sở. Tập 1 Nguyễn Trọng KHKT 1999 40 Tại đây
229 Cơ học cơ sở. Tập 2 Nguyễn Trọng KHKT 2002 30 Tại đây
230 Cơ học kết cấu. Tập 1 Lều Thọ Trình KHKT 2006 100 Tại đây
231 Cơ học kết cấu. Tập 2 Lều Thọ Trình KHKT 2006 100 Tại đây
232 Cơ học lý thuyết Nguyễn Hữu Mình  ĐHQG HN 1997 10 Tại đây
233 Cơ học ứng dụng phần bài tập       10 Tại đây
234 Cơ học ứng dụng phần lý thuyết Đỗ Sanh     25 Tại đây
235 Cơ học. Tập 1 Đỗ Sanh Giáo dục 2003 10 Tại đây
236 Cơ học. Tập 2 Đỗ Sanh Giáo dục 2003 10 Tại đây
237 Cơ khí đại cương Hoàng Tùng  KHKT 2006 55 Tại đây
238 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Nguyễn Đắc Lộc KHKT 2005 20 Tại đây
239 Cơ sở công nghệ vi điện tử và vi hệ thống Nguyễn Nam Trung KHKT 1999 10 Tại đây
240 Cơ sở đánh giá độ tin cậy Phạm văn Khôi KHKT 2001 18 Tại đây
241 Cơ sở điều khiển tự động truyền động điện Trần Thọ KHKT 2004 9 Tại đây
242 Cơ sở đồ họa máy tính Phan Hữu Phúc Giáo dục 1998 10 Tại đây
243 Cơ sở đồ hoạ máy vi tính Phan Hữu Phúc KHKT   20 Tại đây
244 Cơ sở dữ liệu Phạm Thị Thanh Hồng. Người dịch       Tại đây
245 Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành Vũ Đức Thi Thống Kê 1997 4 Tại đây
246 Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành       10 Tại đây
247 Cơ sở dữ liệu Tập 2       10 Tại đây
248 Cơ sở hoá học hữu cơ 0 Giáo dục   20 Tại đây
249 Cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại (máy và dụng cụ CG)       30 Tại đây
250 Cơ sở kỹ thuật điện Hoàng Hữu Thận KHKT 2006 30 Tại đây
251 Cơ sở kỹ thuật điện tử số Vũ Đức Thọ GD 1999 19 Tại đây
252 Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử Vũ Quý Điềm KHKT 2001 20 Tại đây
253 Cơ sở kỹ thuật mạng Internet Phạm Minh Việt KHKT   10 Tại đây
254 Cơ sở kỹ thuật nhiệt Phạm Lê Dần Giáo dục 2002 10 Tại đây
255 Cơ sở lý luận và thực tiễn       1 Tại đây
256 Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động Nguyễn Văn Hoà KHKT 2006 32 Tại đây
257 Cơ sở lý thuyết hoá học. P 2   KHKT 2004 20 Tại đây
258 Cơ sở lý thuyết hóa học. Phần bài tập Lê Mậu Quyền Giáo dục 2003 50 Tại đây
259 Cơ sở lý thuyết hóa học. Tập 1 Nguyễn Đình Chi  Giáo dục 2002 95 Tại đây
260 Cơ sở lý thuyết hóa học. Tập 2 Nguyễn Hạnh Giáo dục 2005 97 Tại đây
261 Cơ sở lý thuyết truyền tin T1 Đặng Văn Chuyết  Giáo dục 2006 40 Tại đây
262 Cơ sở lý thuyết truyền tin T2 Đặng Văn Chuyết  Giáo dục 2004 40 Tại đây
263 Cơ sở phác hoạ       17 Tại đây
264 Cơ sở qúa trình gia công trên máy cắt gọt T1 Trần Văn Nghĩa LĐXH 2001 20 Tại đây
265 Cơ sở thiết kế máy công cụ Phạm Đắp      5 Tại đây
266 Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy Trịnh Chất Giáo dục 2005 30 Tại đây
267 Cơ sở thiết kế ôtô Nguyễn Khắc Trai  GTVT 2006 30 Tại đây
268 Cơ sở thiết kế trang phục Võ Tấn Phước Lao Động Xã hội 2006 50 Tại đây
269 Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán dầm cầu và cầu giàn thép Nguyễn Bình Hà Xây Dựng 2004 20 Tại đây
270 Cơ sở toán rời rạc và ứng dụng       3 Tại đây
271 Cơ sở tự động điều khiển quá trình Nguyễn Văn Hòa Giáo dục 2007 50 Tại đây
272 Cơ sở tự động hoá Nguyễn Văn Hoà     3 Tại đây
273 Cơ sở tự động hóa trong nghành cơ khí Nguyễn Phương KHKT 2005 20 Tại đây
274 Cơ sở tự động hoá. Tập 1 Nguyễn Văn Hoà KHKT 2001 10 Tại đây
275 Cơ sở vật lý. Tập 1 Halliday,David     20 Tại đây
276 Cơ sở vật lý. Tập 2 Halliday,David     20 Tại đây
277 Cơ sở vật lý. Tập 3 Halliday,David     20 Tại đây
278 Cơ sở vật lý. Tập 4 Halliday,David     20 Tại đây
279 Công nghệ Cad- Cam- Cimatron Bành Tiến Long KHKT 1998 10 Tại đây
280 Công nghệ CAD/CAM Đoàn Thị Minh Trinh  KHKT 1998 1 Tại đây
281 Công nghệ chế tạo bánh răng Trần Văn Địch KHKT 2003 9 Tại đây
282 Công nghệ chế tạo máy Trần Văn Địch KHKT 2006 50 Tại đây
283 Công nghệ chế tạo máy Tập 1 Nguyễn Trọng Bình KHKT 2002 10 Tại đây
284 Công nghệ chế tạo máy Tập 2 Nguyễn Trọng Bình KHKT   10 Tại đây
285 Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học Nguyễn Đắc Lộc KHKT 2000 30 Tại đây
286 Công nghệ CNC Trần Văn Địch   2004 52 Tại đây
287 Công nghệ cơ khí và ứng dụng Cad-Cam-CNC Nguyễn Tiến Đào KHKT 1999 10 Tại đây
288 Công nghệ công nghiệp 11 ( Sách giáo viên) Nguyễn Văn Khôi Giáo dục 2006 50 Tại đây
289 Công nghệ hàn điện nóng chảy. Tập 1 Ngô Lê Thông KHKT 2006 30 Tại đây
290 Công nghệ hàn điện nóng chảy. Tập 2 Ngô Lê Thông KHKT 2006 40 Tại đây
291 Công nghệ khai thác thiết bị cơ khí Nguyễn Tiến  Đào KHKT 2001 50 Tại đây
292 Công nghệ mạng máy tính Phạm Thế Quế Bưu điện 2008 15 Tại đây
293 Công nghệ quấn dây máy điện Nguyễn Văn Tuệ Đà Nẵng 2001 10 Tại đây
294 Công nghệ rèn dập thể tích       1 Tại đây
295 Công nghệ thiết bị điện Nguyễn Văn Tuệ ĐHQG TP.HCH 2003 16 Tại đây
296 Công nghệ trên máy CNC Trần Văn Địch KHKT 2000 10 Tại đây
297 Công nghệ vật liệu Nguyễn Văn Thái KHKT 2006 50 Tại đây
298 Công nghệ vật liệu điện tử Nguyễn Công Vân KHKT 2006 60 Tại đây
299 Công tác tư tưởng VH-Khoa giáo và nâng cao vai trò....       10 Tại đây
300 Corel Draw 9 0 Tp HCM   2 Tại đây
301 Cung cấp điện Nguyễn Xuân Phú  KHKT 2007 47 Tại đây
302 Đại số 11 Trần Văn Hạo Giáo dục   40 Tại đây
303 Dàn bài Tập làm văn 11 Phan Trọng Luận Giáo dục   40 Tại đây
304 Dàn bài tập làm văn 12 Trần Đình Sử Giáo dục   40 Tại đây
305 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp Nguyễn Mạnh Quân Thống kê 2005 31 Tại đây
306 Dạy học hiện đại-Lý luận biện pháp kỹ thuật Đặng Thành Hưng ĐHQGHN 2002 21 Tại đây
307 Demo và lập trình đồ họa Dương Thiên Tử Thanh Niên 2000 10 Tại đây
308 Điện cơ sở tập 1 Phan Diệu Hương LĐXH 2000 20 Tại đây
309 Điện công nghiệp Nguyễn Văn Tuệ Đà Nẵng 2003 30 Tại đây
310 Điện kỹ thuật- Lý thuyết, bài tập giải sẵn Phan Ngọc Bích KHKT 2002 20 Tại đây
311 Điện tử căn bản. Tập 1 Phạm Đình Bảo KHKT 2004 21 Tại đây
312 Điện tử căn bản. Tập 2 Phạm Đình Bảo KHKT 2004 18 Tại đây
313 Điện tử cơ sở Tập 1 Đàm Xuân Hiệp LĐXH 2000 20 Tại đây
314 Điện tử công nghiệp Vũ Quang Hồi Giáo dục 2004 11 Tại đây
315 Điện tử công suất bài tập và lời giải Nguyễn Bính KHKT 2003 20 Tại đây
316 Điện tử công suất T1(LT, thiết kế, ứng dụng) Lê Văn Doanh KHKT 2007 30 Tại đây
317 Điện tử công suất T2 (LT, TK, mô phỏng) Lê Văn Doanh KHKT 2005 28 Tại đây
318 Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện Cyril W.Lander KHKT 1997 15 Tại đây
319 Điện tử Tập 2 Phan Diệu Hương LĐXH 2001 20 Tại đây
320 Điện và điện cơ Ngọc Tuấn Tp HCM 2003 20 Tại đây
321 Điều chỉnh tự động điện       20 Tại đây
322 Điều chỉnh tự động truyền động điện Bùi Quốc Khánh  KHKT 2004 20 Tại đây
323 Điều khiển động cơ xoay chiều cấp từ biến tần bán dẫn Nguyễn Văn Liễn KHKT 2003 10 Tại đây
324 Điều khiển lôgic lập trình PLC Tăng Văn Mùi Thống kê 2003 25 Tại đây
325 Điều khiển logic và ứng dụng Nguyễn Trọng Thuần KHKT 2000 50 Tại đây
326 Điều khiển PLC Tập 3 Vũ Đinh Nghiêm Hùng LĐXH 2001 30 Tại đây
327 Điều khiển số máy điện Lê Văn Doanh KHKT 1999 10 Tại đây
328 Điều khiển số và CAM sản suất chế tạo có máy tính trợ giúp Phan Hữu Phúc KHKT 2006 20 Tại đây
329 Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số CNC Nguyễn Đắc Lộc KHKT 2002 55 Tại đây
330 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (mới)       10 Tại đây
331 Đồ gá Võ Thanh Bình    1998 42 Tại đây
332 Đồ gá cơ khí và tự động hóa Trần Văn Địch KHKT 2007 20 Tại đây
333 Đồ gá gia công cơ khí: Tiện- phay- bào- mài Hồ Viết Bình                     Lê Đăng Hoành         Nguyễn Ngọc Đào Đà Nẵng 2000 20 Tại đây
334 Đồ hoạ kỹ thuật ứng dụng Võ Phước Tấn LĐXH 2006 50 Tại đây
335 Đồ họa máy tính trong ngôn ngữ C Tống Nghĩa     5 Tại đây
336 Đồ hoạ và Multinmedie trong VP với Power       1 Tại đây
337 Đồ học với Matlab       2 Tại đây
338 Đo- kiểm tra truyền hình tương tự và số Nguyễn Kim Sách KHKT 2002 15 Tại đây
339 Đo lường chính xác Tập 1 Nguyễn Đức Hiếu LĐXH 2000 10 Tại đây
340 Đo lường điện tử Tập 2 Nguyễn Thị Mai Anh LĐXH 2001 20 Tại đây
341 Đo lường và điều khiển bằng máy tính Ngô Diên Tập KHKT 1999 14 Tại đây
342 Độ tin cậy trong sửa chữa ôtô máy kéo Nguyễn Nông Giáo dục 2000 10 Tại đây
343 Doanh nghiệp cần biết khi quan hệ thương mại với Hoa kỳ Đinh Tích Linh     5 Tại đây
344 Động cơ bước Nguyễn Quang Hùng KHKT 2003 30 Tại đây
345 Động cơ bước và kỹ thuật điều khiển và ứng dụng Nguyễn Quang Hùng KHKT 2003 5 Tại đây
346 Động cơ cảm ứng lồng sóc và máy phát kép WSM-11 Nguyễn Tài Vượng LĐXH 2001 20 Tại đây
347 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha và 1 pha công suất nhỏ Trần Khánh Hà KHKT 2002 20 Tại đây
348 Động cơ Diesel       33 Tại đây
349 Động cơ đốt trong Phạm Minh Tuấn  KHKT 2006 40 Tại đây
350 Động cơ ôtô       1 Tại đây
351 Động cơ T1 - Hỏi đáp về kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa xe hơi đời mới Quang Thành GTVT 2006 20 Tại đây
352 Động cơ và mạch điều khiển       10 Tại đây
353 Động cơ, mạch điều khiển và phát điện xoay chiều T4 Trần Đức Lợi. Biên dịch  Thống kê 2001 5 Tại đây
354 Động lực học công trình Phạm Đình Ba Xây Dựng 2005 50 Tại đây
355 Động lực học máy công cụ       2 Tại đây
356 Động từ bất quy tắc Thiên Ân Tp HCM   30 Tại đây
357 Dung sai và lắp ghép Ninh Đức Tốn Giáo dục  2006 23 Tại đây
358 Dung sai và lắp ghép Hà Văn Vui Giáo dục  2006 76 Tại đây
359 Dung sai, lắp ghép và chuỗi kích thước Hà Văn Vui KHKT 2006 20 Tại đây
360 English Grammar in Use RayMond Murphy Nhà xuất bản trẻ 2004 30 Tại đây
361 English Phonetics and Phonology Peter Roach     3 Tại đây
362 ExCEL hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trong quản lý...       5 Tại đây
363 Excel toàn tập 2001- 2002 Đoàn Công Hùng Tp HCM   10 Tại đây
364 Foxpro HDSD lập trình cơ bản và nâng cao Hoàng Hồng Bưu Điện 2003 12 Tại đây
365 Foxpro hướng dẫn sử dụng lập trình       5 Tại đây
366 Fronpage 2000 toàn tập Nguyễn Trường Sinh Giáo dục  2000 10 Tại đây
367 Gia công CNC và đo lường chính xác Lê Giang Nam Lao Động Xã hội 2001 10 Tại đây
368 Gia công cơ khí Trần Văn Nghĩa Lao Động Xã hội 2001 9 Tại đây
369 Gia công khuôn với Pro/engineer wildfire2.0 Trần Tường Thụy GTVT 2005 20 Tại đây
370 Gia công ống xây dựng.Tập 1 Nguyễn Danh Nguyên LĐXH 2000 5 Tại đây
371 Gia công tia lửa điện CNC Vũ Hoài Ân KHKT 2003 5 Tại đây
372 Gia công trên máy CNC vớí Cimatron Trần Tường Thuỵ GTVT 2005 10 Tại đây
373 Gia đình nhà trường xã hội       2 Tại đây
374 Giải phẫu tạo hình Lương Xuân Nhị Từ Điển Bách Khoa 2005 30 Tại đây
375 Giải tích 12 Ngô Thúc Lanh Giáo dục   40 Tại đây
376 Giải tích II & III Phép tính vi phân và hàm tích phân của hàm nhiều biến(in lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung) Trần Bình     30 Tại đây
377 Giáo dục đại học Việt Nam Đoàn Duy Lục Giáo dục 2004 3 Tại đây
378 Giáo dục học đại cương Nguyễn Văn Lê  Giáo dục 2001 10 Tại đây
379 Giáo dục học một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hà Thế Ngữ Giáo dục 2001 4 Tại đây
380 Giáo dục kĩ thuật - nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực Trần Khánh Đức Giáo dục 2002 10 Tại đây
381 Giáo dục quốc phòng T1 Đồng Xuân Quách Giáo dục 2006 50 Tại đây
382 Giáo dục quốc phòng T2 Nguyễn Hà Minh Đức Giáo dục 2006 50 Tại đây
383 Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI Phạm minh Hạc Chính trị QG 2002 10 Tại đây
384 Giáo dục Việt nam trước ngưỡng cửa thế kỷ 21 Phạm minh Hạc Chính trị QG 1999 16 Tại đây
385 Giao tiếp sư phạm Nguyễn Văn Lê Giáo dục 1997 10 Tại đây
386 Giáo trình an toàn điện Nguyễn Thế Đạt  Giáo dục  2002 20 Tại đây
387 Giáo trình an toàn lao động Nguyễn Thế Đạt Giáo dục 2002 20 Tại đây
388 Giáo trình Asembly và bài tập       5 Tại đây
389 Giáo trình bóng bàn       10 Tại đây
390 Giáo trình bóng chuyền     2004 10 Tại đây
391 Giáo trình bóng ném Nguyễn Hùng Quân Sư phạm   10 Tại đây
392 Giáo trình bóng rổ       10 Tại đây
393 Giáo trình cảm biến Phan Quốc Phô  KHKT 2000 50 Tại đây
394 Giáo trình cao học       8 Tại đây
395 Giáo trình cấu trúc máy tính       10 Tại đây
396 Giáo trình cầulông       10 Tại đây
397 Giáo trình chính trị Lê Thế Lạng.Chủ biên Giáo Dục  2005 30 Tại đây
398 Giáo trình chính trị Lê Thế Lạng Giáo dục  2005 50 Tại đây
399 Giáo trình cho sinh viên các trường, lớp dự bị đại học môn Địa lý Trường Đại học sư phạm - ĐH Huế Cần Thơ 2013 5 Tại đây
400 Giáo trình cho sinh viên các trường, lớp dự bị đại học môn Lịch sử Trường Đại học sư phạm - ĐH Huế Cần Thơ 2013 5 Tại đây
401 Giáo trình cho sinh viên các trường, lớp dự bị đại học môn Ngữ văn ( Dùng cho sinh viên dự bị đại học khối khoa học tự nhiên) Trường Đại học sư phạm - ĐH Huế Cần Thơ 2013 5 Tại đây
402 Giáo trình cho sinh viên các trường, lớp dự bị đại học môn Ngữ văn ( Dùng cho sinh viên dự bị đại học khối khoa học xã hội) Trường Đại học sư phạm - ĐH Huế Cần Thơ 2013 5 Tại đây
403 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ Giáo dục và Đào tạo Chính Trị Quốc Gia 2006 200 Tại đây
404 Giáo trình CNXHKH GT CTQG   70 Tại đây
405 Giáo trình CNXHKH (2006) 0 CTQG   100 Tại đây
406 Giáo trình cơ học ứng dụng 1 ĐẶNG VIỆT CƯƠNG Giáo dục 2013 200 Tại đây
407 Giáo trình cơ học ứng dụng 2 ĐẶNG VIỆT CƯƠNG Giáo dục 2013 200 Tại đây
408 Giáo trình cơ kỹ thuật Đỗ Sanh Giáo dục 2002 64 Tại đây
409 Giáo trình cơ sở dữ liệu   Giáo dục 2005 10 Tại đây
410 Giáo trình Cơ sở hình học và hình học sơ cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cần Thơ 2013 10 Tại đây
411 Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại Nguyễn Tiến Lưỡng Giáo dục 2002 20 Tại đây
412 Giáo trình cơ sở kỹ thuật điều khiển động cơ điện Vũ Quang Hồi Giáo dục  2006 20 Tại đây
413 Giáo trình công nghệ hàn Nguyễn Thúc Hà Giáo dục  2002 16 Tại đây
414 Giáo trình công nghệ không dệt Trần Công Thế     10 Tại đây
415 Giáo trình Công nghệ kim loại NGUYỄN ĐỨC THẮNG   2013 200 Tại đây
416 Giáo trình công nghệ may Trần Thuỷ Bình Giáo dục    30 Tại đây
417 Giáo trình cung cấp điện Ngô Hồng Quang  Giáo dục  2002 20 Tại đây
418 Giáo trình đá cầu Đặng Ngọc Quang Sư phạm   10 Tại đây
419 Giáo trình Đại số tuyến tính và Hình học tuyến tính Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cần Thơ 2013 10 Tại đây
420 Giáo trình dệt không thoi Trần Minh Nam     30 Tại đây
421 Giáo trình điện dân dụng trong công nghiệp Vũ Văn Tẩm Giáo dục  2002 20 Tại đây
422 Giáo trình điền kinh Nguyễn Kim Minh Đại học sư phạm 2004 10 Tại đây
423 Giáo trình điện tử công nghiệp       20 Tại đây
424 Giáo trình điện tử công suất Trần Trọng Minh Giáo dục    20 Tại đây
425 Giáo trình điện tử dân dụng Nguyễn Thanh Trà Giáo dục  2002 20 Tại đây
426 Giáo trình điều khiển logic Nguyễn Mạnh tiến Giáo dục 2008 15 Tại đây
427 Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện Nguyễn Văn Hoà Giáo dục  2002 20 Tại đây
428 Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường Nguyễn Văn Hòa Giáo dục 2008 20 Tại đây
429 Giáo trình động cơ đốt trong. Tập 1 GT GTVT 2003 30 Tại đây
430 Giáo trình động cơ đốt trong. Tập 2 GT GTVT 2003 30 Tại đây
431 Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường Ninh Đức Tốn Giáo dục  2004 20 Tại đây
432 Giáo trình Giải tích số Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Cần Thơ 2013 10 Tại đây
433 Giáo trình Giáo dục công dân ( Dành cho hệ dự bị đại học) Trường Đại học sư phạm - ĐH Huế Cần Thơ 2013 5 Tại đây
434 Giáo trình giáo dục học. T1 Trần Thị Tuyết Oanh Đại học sư phạm 2006 30 Tại đây
435 Giáo trình giáo dục học. T2 Trần Thị Tuyết Oanh Đại học sư phạm 2005 30 Tại đây
436 Giáo trình giáo dục quốc phòng (ĐH & CD). Tập 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục  2008 100 Tại đây
437 Giáo trình giáo dục quốc phòng Tập 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục 2006 3 Tại đây
438 Giáo trình giáo dục quốc phòng Tập 2 Đồng Xuân Quách Giáo dục   3 Tại đây
439 Giáo trình Giáo dục thể chất ( Dành cho hệ dự bị đại học) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Cần Thơ 2013 5 Tại đây
440 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA- Tập 1 Nguyễn Hồng Sơn  LĐXH 2007 20 Tại đây
441 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA- Tập 2       20 Tại đây
442 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA- Tập 3       20 Tại đây
443 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA- Tập 4       20 Tại đây
444 Giáo trình hình học hoạ hình Nguyễn Đình Diện     3 Tại đây
445 Giáo trình Hóa học ( Dành cho hệ dự bị đại học) Trường Đại học sư phạm - ĐH Huế Cần Thơ 2013 5 Tại đây
446 Giáo trình kiến trúc máy vi tính Vũ Chấn Hưng GTVT 2004 50 Tại đây
447 Giáo trình kinh kiện và mạch điện tử căn bản Phạm Ngọc Thắng Giáo dục 2013 200 Tại đây
448 Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lê nin Nguyễn Văn Hảo Chính Trị Quốc Gia 2005 360 Tại đây
449 Giáo trình kinh tế học vi mô Nguyễn Đại Thắng  KHKT 2005 13 Tại đây
450 Giáo trình KTCT Mác- Lê Nin (Khối không chuyên) 2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo CTQG 2006 100 Tại đây
451 Giáo trình kỹ thuật điện Đặng Văn Đào Giáo dục  2002 20 Tại đây
452 Giáo trình kỹ thuật lắp điện Phan Đăng Khải Giáo dục  2002 20 Tại đây
453 Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử Đặng Văn Chuyết  Giáo dục  2002 20 Tại đây
454 Giáo trình kỹ thuật may       9 Tại đây
455 Giáo trình kỹ thuật nhiệt Trần Văn Phú Giáo dục  2007 30 Tại đây
456 Giáo trình kỹ thuật số Nguyễn Viết Nguyên Giáo dục  2002 20 Tại đây
457 Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ôtô, máy nổ  Nguyễn Tất Tiến  Giáo dục    20 Tại đây
458 Giáo trình kỹ thuật truyền hình Đỗ Hoàng Tiến KHKT 2004 50 Tại đây
459 Giáo trình kỹ thuật xung số Lương Ngọc Hải KHKT 2004 14 Tại đây
460 Giáo trình lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch Nguyệt Thống kê 2005 30 Tại đây
461 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế Trần Bình trọng     30 Tại đây
462 Giáo trình lịch sử đảng Việt Nam       370 Tại đây
463 Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng Nguyễn Viết Nguyên Giáo dục  2006 70 Tại đây
464 Giáo trình Lý thuyết tối ưu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Cần Thơ 2013 50 Tại đây
465 Giáo trình lý thuyết và bài tập Java Trần Tiến Dũng Giáo dục  1999 20 Tại đây
466 Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C. T1 Nguyễn Đình Tê Giáo dục  1999 19 Tại đây
467 Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C. T2 Nguyễn Đình Tê Giáo dục    20 Tại đây
468 Giáo trình lý thuyết và bài tập Páscal. Tập 1 Nguyễn Đình Tê LĐXH 2004 14 Tại đây
469 Giáo trình lý thuyết và bài tập Páscal. Tập2 Nguyễn Đình Tê Giáo dục    15 Tại đây
470 Giáo trình lý thuyết và thực hành Oracle Trần Tiến Dũng LĐXH 2004 9 Tại đây
471 Giáo trình mạch số -T1 Nguyễn Tấn Phước NXB. Trẻ 2006 17 Tại đây
472 Giáo trình máy điện Đặng Văn Đào  Giáo dục  2002 20 Tại đây
473 Giáo trình Máy tính và mạng máy tính PHẠM NGỌC THẮNG  Giáo dục 2013 200 Tại đây
474 Giáo trình môn học Anh văn chuyên nghành may Võ Phước Tấn Thống kê   50 Tại đây
475 Giáo trình môn học Chính trị GT CTQG 2003 50 Tại đây
476 Giáo trình môn học công nghệ may Tập 1 Võ Phước Tấn Thống kê 2005 50 Tại đây
477 Giáo trình môn học công nghệ may Tập 2 Võ Phước Tấn Thống kê 2005 50 Tại đây
478 Giáo trình môn học công nghệ may Tập 3 Võ Phước Tấn Thống kê 2005 50 Tại đây
479 Giáo trình môn học công nghệ may Tập 4 Võ Phước Tấn Thống kê 2006 50 Tại đây
480 Giáo trình môn học công nghệ may Tập 5 Võ Phước Tấn Thống kê 2006 50 Tại đây
481 Giáo trình môn học thiết kế trang phục 1 Võ Phước Tấn Thống kê 2006 50 Tại đây
482 Giáo trình môn học thiết kế trang phục 2 Võ Phước Tấn Thống kê 2006 50 Tại đây
483 Giáo trình môn học thiết kế trang phục 3 Võ Phước Tấn Thống kê 2006 50 Tại đây
484 Giáo trình môn học thiết kế trang phục 4 Võ Phước Tấn Thống kê 2006 50 Tại đây
485 Giáo trình Mỹ thuật trang phục Trần Thuỷ Bình Giáo dục 2005 20 Tại đây
486 Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành Hà Quang Thuỵ     19 Tại đây
487 Giáo trình nhân trắc học Nguyễn Đức Hồng ĐHQG HN 2004 28 Tại đây
488 Giáo trình nhập môn PHP & MySQL- Xây dựng ứng dụng Web Nguyễn Thiên Bằng  LĐXH 2005 14 Tại đây
489 Giáo trình Nhập môn Toán tài chính Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cần Thơ 2013 50 Tại đây
490 Giáo trình nhập môn UML Huỳnh Văn Đức LĐXH 2003 20 Tại đây
491 Giáo trình nhập môn XML Nguyễn Thiên Bằng  LĐXH 2005 15 Tại đây
492 Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Phạm Thị Gái Thống kê  2004 60 Tại đây
493 Giáo trình Pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn  KTQD 2006 100 Tại đây
494 Giáo trình quản lý công nghệ Nguyễn Đăng Dậu Thống kê 2003 31 Tại đây
495 Giáo trình quản lý dự án đầu tư Từ Quang Phương LĐXH 2005 30 Tại đây
496 Giáo trình quản trị nhân lực Nguyễn Văn Điềm LĐXH 2004 30 Tại đây
497 Giáo trình Sinh học ( Dành cho hệ dự bị đại học) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Cần Thơ 2013 5 Tại đây
498 Giáo trình SQL Server 2000 Nguyễn Thiên Bằng  LĐXH 2005 15 Tại đây
499 Giáo trình tâm lý       14 Tại đây
500 Giáo trình tâm lý học đại cương Nguyễn Quang Uẩn  ĐH Sư phạm  2005 20 Tại đây
501 Giáo trình thị trường chứng khoán       1 Tại đây
502 Giáo trình thiết bị điện Lê Thành Bắc KHKT 2001 30 Tại đây
503 Giáo trình thiết kế quần áo Trần Thuỷ Bình Giáo dục   73 Tại đây
504 Giáo trình thư tín trong thương mại quốc tế Nguyễn Trọng Đàn Tp HCM   30 Tại đây
505 Giáo trình tiếng Anh     2005 20 Tại đây
506 Giáo trình Tiếng Anh ( Dành cho hệ dự bị đại học) Trường Đại học sư phạm - ĐH Huế Cần Thơ 2013 5 Tại đây
507 Giáo trình Tiếng Việt( Dành cho học sinh dân tộc thiểu số hệ Dự bị đại học) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Cần Thơ 2013 100 Tại đây
508 Giáo trình Tin học ( Dành cho hệ dự bị đại học) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Cần Thơ 2013 5 Tại đây
509 Giáo trình tin học căn bản Quách Tuấn Ngọc  Thống Kê 2001 20 Tại đây
510 Giáo trình tin học đại cương Khoa tin học kinh tế LĐXH 2002 20 Tại đây
511 Giáo trình tin học Tập 1 Lê Khắc Thành ĐHQG HN 2001 12 Tại đây
512 Giáo trình tin học Tập 2 Hồ Sỹ Đàm ĐHQG HN 2001 12 Tại đây
513 Giáo trình toán học ( Dành cho hệ dự bị đại học) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Cần Thơ 2013 5 Tại đây
514 Giáo trình toán học đại cương phần 1       5 Tại đây
515 Giáo trình toán học đại cương phần 2 Tập 1       5 Tại đây
516 Giáo trình toán học đại cương phần 2 Tập 2       5 Tại đây
517 Giáo trình tối ưu hoá       10 Tại đây
518 Giáo trình trang bị điện Nguyễn Văn Chất Giáo dục 2005 40 Tại đây
519 Giáo trình trang bị điện ôtô Nguyễn Văn Chất Giáo dục   40 Tại đây
520 Giáo trình triết học Mác Lê nin GT CTQG 2005 409 Tại đây
521 Giáo trình tự học Visual Basic 6.0 Elicom     5 Tại đây
522 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh GT CTQG 2006 305 Tại đây
523 Giáo trình Vật lí ( Dành cho hệ dự bị đại học) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Cần Thơ 2013 5 Tại đây
524 Giáo trình vật liệu cơ khí Lương Văn Quân Giáo dục  2004 20 Tại đây
525 Giáo trình vật liệu điện Nguyễn Đình Thắng Giáo dục  2005 20 Tại đây
526 Giáo trình vật liệu linh kiện điện tử Phạm Thanh Bình  Hà Nội 2005 20 Tại đây
527 Giáo trình vật liệu may GT Giáo dục 2005 50 Tại đây
528 Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí Hoàng Tùng  Giáo dục 2002 20 Tại đây
529 Giáo trình vẽ kỹ thuật Trần Hữu Quế Giáo dục 2002 20 Tại đây
530 Gỡ rối ASP Lương Quỳnh Mai     13 Tại đây
531 Gỡ rối cho người lập trình       3 Tại đây
532 GT lịch sử kinh tế       20 Tại đây
533 Hàn đại cương Nguyễn Tiến Dũng Lao động 2002 8 Tại đây
534 Hành trang vào đời  Campbell. David, P Tổng hợp TPHCM 2008 40 Tại đây
535 HD lắp đặt sửa chữa nâng cấp mạng điện dân dụng Trần Thế San  Đà Nẵng 2002 20 Tại đây
536 HD sử dụng Photoshop Quang Huy Thống kê  2002 20 Tại đây
537 HD thiết kế bản vẽ kỹ thuật 3D với Autocad Nguyễn Công Sơn     5 Tại đây
538 Hệ điều hành Linux Nguyễn Đặng Trí Tín     2 Tại đây
539 Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng T1 Bùi Quốc Khánh  KHKT 2006 20 Tại đây
540 Hệ mờ - mạng nơron và ứng dụng Bùi Công Cường KHKT 2006 40 Tại đây
541 Hệ mờ và ứng dụng Nguyễn Hoàng Phương KHKT 1998 2 Tại đây
542 Hệ phi tuyến Nguyễn Doãn Phước KHKT   43 Tại đây
543 Hệ thống bài tập công nghệ may 1 Võ Phước Tấn Thống kê 2006 50 Tại đây
544 Hệ thống bài tập công nghệ may trang phục 5 Võ Phước Tấn Thống kê 2006 50 Tại đây
545 Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1 Võ Phước Tấn Thống kê 2006 50 Tại đây
546 Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 2 Võ Phước Tấn Thống kê 2006 50 Tại đây
547 Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 3 Võ Phước Tấn Thống kê 2006 50 Tại đây
548 Hệ thống các QĐPL về lao động có yếu tố nước ngoài Phạm Việt Chính Trị Quốc Gia 2004 2 Tại đây
549 Hệ thống cung cấp điện       22 Tại đây
550 Hệ thống cung cấp điện T1 Trần Quang Khánh  KHKT 2006 20 Tại đây
551 Hệ thống cung cấp điện T2 Trần Quang Khánh  KHKT 2006 20 Tại đây
552 Hệ thống cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp Nguyễn Công Hiền KHKT 2005 10 Tại đây
553 Hệ thống điện tử bảo vệ cửa hàng kho tàng nhà ở Harry, L. Helms     10 Tại đây
554 Hệ thống điện và nội thất T3 Quang Thành GTVT 2006 20 Tại đây
555 Hệ thống điều khiển bằng khí nén Nguyễn Trọng Phương Giáo dục 1998 40 Tại đây
556 Hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực Nguyễn Ngọc Phương Giáo dục 2000 50 Tại đây
557 Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ: Cấu trúc- chức năng- lập trình- vận hành Tạ Duy Liêm KHKT 2001 50 Tại đây
558 Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp Bùi Quý Lực KHKT 2005 40 Tại đây
559 Hệ thống phun nhiên liệu & đánh lửa xe ô tô Trung Minh Thanh Niên 2005 25 Tại đây
560 Hệ thống phun xăng điện tử       4 Tại đây
561 Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS Trần Văn Địch KHKT 2001 50 Tại đây
562 Hệ thống số và mã các thiết bị bán dẫn. Tập 1 Nguyễn Minh Đức  Tp HCM 2004 10 Tại đây
563 Hệ thống thắng trên xe ôtô Nguyễn Thành Trí Trẻ 2005 37 Tại đây
564 Hệ thống thông tin quản lí giáo dục- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Vương Thanh Hương Đại học sư phạm 2007 20 Tại đây
565 Hệ thống thông tin quang T1 Vũ Văn San Bưu điện 2008 15 Tại đây
566 Hệ thống thông tin quang T1 Vũ Văn San Bưu điện 2008 15 Tại đây
567 Hệ thống thông tin vệ tinh T1 Thái Hồng Nhị Bưu điện 2008 15 Tại đây
568 Hệ thống thông tin vệ tinh T1 Thái Hồng Nhị Bưu điện 2008 15 Tại đây
569 Hệ thống thuỷ lực Lưu Văn Hy GTVT 2003 5 Tại đây
570 Hệ thống thuỷ lực trên máy công nghiệp Nguyễn Thành Trí Đà Nẵng   10 Tại đây
571 Hệ thống trợ lực T2 Quang Thành GTVT 2006 20 Tại đây
572 Hệ thống trường sư phạm       1 Tại đây
573 Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992 đã sửa đổi       5 Tại đây
574 Hình họa - vẽ kỹ thuật Auto cad Nguyễn Duy Kiều Giáo dục 2013 200 Tại đây
575 Hình hoạ căn bản tổng quát Lê Thanh Lộc KHKT   11 Tại đây
576 Hình hoạ căn bản vẽ người Lê Thanh Lộc KHKT   11 Tại đây
577 Hình học 11 Văn Như Cương Giáo dục   40 Tại đây
578 Hình học 12 Văn Như Cương Giáo dục   40 Tại đây
579 Hình học họa hình Nguyễn Đình Điện  Giáo dục 1997 20 Tại đây
580 Hình học hoạ hình Tập 1+2 Nguyễn Đình Điện  Giáo dục   4 Tại đây
581 Hồ Chí Minh Tập 1-12       36 Tại đây
582 Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On Lao động xã hội 2008 30 Tại đây
583 Hoá học 11 Đỗ Tất Hiển Giáo dục   40 Tại đây
584 Hoá học 12 nâng cao Lê Xuân Trọng Giáo dục   40 Tại đây
585 Hoá học đại cương Tập 2       5 Tại đây
586 Hoá học đại cương Tập1       5 Tại đây
587 Hóa học đại cương. Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng Đào Đình Thức Đại học quốc gia Hà nội  2001 5 Tại đây
588 Hoá học thuốc nhuộm Cao Hữu Trượng     25 Tại đây
589 Hoá học và màu sắc       5 Tại đây
590 Hoá học vô cơ Tập 1 Lê Mậu Quyền Giáo dục   11 Tại đây
591 Hoá lý Nguyễn Văn Xuyến     1 Tại đây
592 Hoá lý cấu tạo nguyên tử và liên kết Nguyễn Văn Xuyến KHKT 2002 10 Tại đây
593 Hoá vô cơ. Tập 1 Hoàng Nhâm KHKT   10 Tại đây
594 Hoá vô cơ. Tập 2 Hoàng Nhâm KHKT   10 Tại đây
595 Hoạt hình và hiệu ứng Flash (CD) Nguyễn Trường Sinh LĐXH 2005 20 Tại đây
596 Học nhanh Flash 8 Lê Minh Hoàng  LĐXH 2006 15 Tại đây
597 Học sử dụng hiệu quả máy tính - Iilustrated Dictionary of Computer       10 Tại đây
598 Hỏi đáp về luật khiếu nại tố cáo       2 Tại đây
599 HTML- kỹ thuật tạo dựng trang Web Thống kê Thống kê   20 Tại đây
600 Hướng dẫn Đan Thêu Móc Kim Yến. Biên dịch  Mỹ thuật  2002 10 Tại đây
601 Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê Đào Hữu Hồ  ĐHQG HN 2004 80 Tại đây
602 Hướng dẫn phân tích trong Excel 2007- 40 kiểu phân tài liệu doanh nghiệp trong Excel 2007 Nhóm Việt Văn Book. Biên soạn GTVT 2007 1 Tại đây
603 Hướng dẫn sử dụng Adobe Photoshop 7.0 Quang Huy Thống kê   20 Tại đây
604 Hướng dẫn sử dụng Autocad       9 Tại đây
605 Hướng dẫn sử dụng Corel Draw 11 Nguyễn Thanh Hoàng Tp HCM   10 Tại đây
606 Hướng dẫn sử dụng máy vi tính Nguyễn Thanh Hoàng Thống kê 2002 13 Tại đây
607 Hướng dẫn sửa chữa động cơ 1RZ,2RZ Võ Tấn Đông KHKT 2005 30 Tại đây
608 Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC Schneider Electric.S,A KHKT 2005 40 Tại đây
609 Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện xí nghiệp công nghiệp Trần Thế San Đà Nẵng 2001 20 Tại đây
610 Hướng dẫn thiết kế lắp ráp Robot từ các linh kiện thông dụng Trần Thế San Đà Nẵng 2005 20 Tại đây
611 Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC Trần Thế San Đà Nẵng 2005 30 Tại đây
612 Hướng dẫn thiết kế trạm biến áp Hoàng Hữu Thận KHKT 2007 40 Tại đây
613 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô Vũ Kim Dũng  LĐXH 2006 10 Tại đây
614 Hướng dẫn thực hành kinh tế vi mô Vũ Kim Dũng     51 Tại đây
615 Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện Dương văn Linh Đà Nẵng 2002 22 Tại đây
616 Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện nhà Trần Duy Phụng Đà Nẵng 1998 20 Tại đây
617 Hướng dẫn thực hành PHP và MySQL toàn tập  Nguyễn Tấn Trường Thanh niên 2008 20 Tại đây
618 Hướng dẫn tính toán thiết kế máy ngắt điện Lê Thành Bắc KHKT   15 Tại đây
619 Hướng dẫn về quan hệ quốc tế trong giáo dục và đào tạo Tập thể Giáo dục 2002 10 Tại đây
620 Hương liệu và ứng dụng Văn Ngọc Hướng     20 Tại đây
621 Hướng nghiệp Việt Nam Allan E. Goodman Văn hóa thông tin 2001 30 Tại đây
622 Inside Microsoft Word 97 toàn tập       1 Tại đây
623 Internet toàn tập + Internetword Đoàn Công Hùng Tp HCM   1 Tại đây
624 Internet toàn tập 2001-2002 Đoàn Công Hùng Tp HCM   5 Tại đây
625 Iso 9000 Lê Anh Tuấn     1 Tại đây
626 ISO 9000- 2000 Phó Đức Trù KHKT 2002 10 Tại đây
627 Java 2 lập trình và ứng dụng       2 Tại đây
628 Java T1 Phương Lan LĐXH 2003 10 Tại đây
629 Java T2 Phương Lan     10 Tại đây
630 Java T3 Phương Lan LĐXH 2005 30 Tại đây
631 Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh Nguyễn Phú Giang Thống kê   30 Tại đây
632 Kết cấu hàn       1 Tại đây
633 Kết cấu nhịp cầu thép Nguyễn Viết Trung Xây dựng 2005 30 Tại đây
634 Kết cấu thép Đoàn Định Kiến KHKT 2005 50 Tại đây
635 Kết cấu thép - công trình dân dụng và công nghiệp Phạm Văn Hội KHKT 2005 50 Tại đây
636 Kết quả nghiên cứu các đề án VNRP-Tóm tắt báo cáo khoa học T1 Đào công Tiến Nông nghiệp 2001 10 Tại đây
637 Khái luận về quản trị chiến lược       1 Tại đây
638 Khai triển hình gò Phàn Văn Huyên Hải Phòng 2004 20 Tại đây
639 Khám phá SQL Server 2005 Nguyễn Thiên Bằng  LĐXH 2006 11 Tại đây
640 Khí cụ điện Phạm Văn Chới KHKT 2004 27 Tại đây
641 Khí cụ thiết bị tiêu thụ điện hạ áp Nguyễn Xuân Phú  KHKT 2002 30 Tại đây
642 Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động  Nguyễn Thế Đạt KHKT 2004 20 Tại đây
643 Khoa học xã hội và nhân văn T3 Đào Vọng Đức KHKT 2007 15 Tại đây
644 Kiểm tra ôtô và bảo dưỡng gầm Hoàng Vĩnh Sinh KHKT 2000 8 Tại đây
645 Kiến trúc máy tính Nguyễn Đình Việt ĐHQG HN 2006 30 Tại đây
646 Kinh tế chính trị Mác Lê nin       30 Tại đây
647 Kinh tế học đại cương       45 Tại đây
648 Kinh tế học vi mô 0 LĐXH   10 Tại đây
649 Kinh tế lượng Vũ Hiếu      20 Tại đây
650 Kinh tế lượng chương trình nâng cao Nguyễn Quang Long     30 Tại đây
651 Kinh tế quốc tế       1 Tại đây
652 Kinh tế và quản lý doanh nghiệp Ngô Trần Ánh  Thống kê  2003 48 Tại đây
653 Kỹ năng lập trình Visual Basic 5.0 Nguyễn Tiến Tp HCM   5 Tại đây
654 Kỹ năng lập trình Visual Basic 6.0 Nguyễn Tiến Dũng Tp HCM   10 Tại đây
655 Kỹ năng lập trình Visual J++6.0       4 Tại đây
656 Kỹ nghệ phần mềm. Tập 1 Pressman, Roger. S GD 2001 10 Tại đây
657 Kỹ nghệ phần mềm. Tập 2 Pressman, Roger. S GD 2001 10 Tại đây
658 Kỹ nghệ phần mềm. tập 3 Pressman, Roger. S     10 Tại đây
659 Kỹ thuật 11 (Cơ khí) Nguyễn Tất Tiến Giáo dục 2005 30 Tại đây
660 Kỹ thuật 11 (Trồng trọt) Vũ Hài Giáo dục 2005 30 Tại đây
661 Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện Nguyễn Xuân Phú  KHKT 2001 22 Tại đây
662 Kỹ thuật cắt may Triệu Thị Chơi Mỹ thuật   43 Tại đây
663 Kỹ thuật cắt may toàn tập Triệu Thị Chơi Mỹ thuật   20 Tại đây
664 Kỹ thuật chẩn đoán ôtô: PP chẩn đoán, xác định
trạng thái KT
Nguyễn Khắc Trai  GTVT 2004 30 Tại đây
665 Kỹ thuật chiếu sáng Patrick Vandeplanque KHKT 2002 20 Tại đây
666 Kỹ thuật chiếu sáng Lê Vă Doanh KHKT 2008 40 Tại đây
667 Kỹ thuật chuyển mạch số. T 2       10 Tại đây
668 Kỹ thuật điện Đặng Văn Đào  KHKT 2005 60 Tại đây
669 Kỹ thuật điện ôtô Trần Khắc Tuấn GTVT 2001 10 Tại đây
670 Kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ  Giáo dục 2006 55 Tại đây
671 Kỹ thuật điện tử số Đặng Văn Chuyết  Giáo dục 2002 30 Tại đây
672 Kỹ thuật điện: Bài tập       10 Tại đây
673 Kỹ thuật điều khiển điều chỉnh và lập trình khai thác máy công cụ CNC Tạ Duy Liêm KHKT 2007 40 Tại đây
674 Kỹ thuật điều khiển tập 2 Lê Hải Sâm LĐXH 2000 30 Tại đây
675 Kỹ thuật đo Nguyễn Ngọc Tân KHKT   10 Tại đây
676 Kỹ thuật đồ hoạ Lê Tấn Hùng  KHKT 2004 20 Tại đây
677 Kỹ thuật đồ họa Lê Tấn Hùng  KHKT 2004 2 Tại đây
678 Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 1 Phạm Thường Hàn GD 2002 20 Tại đây
679 Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 2 Phạm Thường Hàn GD 2002 20 Tại đây
680 Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong cơ khí Nguyễn Tiến Thọ KHKT 2001 10 Tại đây
681 Kỹ thuật đo. Tập 1: Dung sai lắp ghép và tiêu chuẩn hoá Nguyễn Trọng Hùng Giáo dục 2005 20 Tại đây
682 Kỹ thuật ghép nối máy vi tính       3 Tại đây
683 Kỹ thuật hàn Trương Công Đạt GTVT 1999 20 Tại đây
684 Kỹ thuật hàn điện cắt, uốn kim loại Chung Thế Quang GTVT 2003 5 Tại đây
685 Kỹ thuật hàn gò Trần Văn Niên Đà Nẵng   5 Tại đây
686 Kỹ thuật hàn thông dụng và cao cấp Trần Phục Hưng  GTVT 2004 8 Tại đây
687 Kỹ thuật kiểm nghiệm xơ sợi chỉ hàng may mặc Phạm Hồng     2 Tại đây
688 Kỹ thuật kiểm nghiệm xơ sợi chỉ, vải hàng may mặc       10 Tại đây
689 Kỹ thuật kiểm nghiệm xơ, sợi, chỉ, vải hàng may Phạm Hồng     60 Tại đây
690 Kỹ thuật lạnh ứng dụng Nguyễn Đức Lợi GD 2002 10 Tại đây
691 Kỹ thuật lắp đặt điện và vận hành trạm biến áp Phan Đăng Khải Giáo dục 2007 40 Tại đây
692 Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao Phạm Văn Ất  Thống kê  2003 20 Tại đây
693 Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống       16 Tại đây
694 Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống       2 Tại đây
695 Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#. Net toàn tập. Tập 1 Phương Lan LĐXH   20 Tại đây
696 Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#. Net toàn tập. Tập 2 Phạm Hữu Khang LĐXH   20 Tại đây
697 Kỹ thuật lớp 10 (Vẽ kỹ thuật gia công vật liệu) Trần Hữu Quế Giáo dục 2005 30 Tại đây
698 Kỹ thuật lớp 12 (Chăn nuôi) Nguyễn Văn Tân Giáo dục 2005 30 Tại đây
699 Kỹ thuật lớp 12 (Kỹ thuật điện) Đặng Văn Đào Giáo dục 2005 30 Tại đây
700 Kỹ thuật mạch điện tử Phạm Minh Hà KHKT 2005 52 Tại đây
701 Kỹ thuật mài kim lọai Lưu Quang Nhang KHKT   10 Tại đây
702 Kỹ thuật nhiệt Bùi Hải  KHKT 2002 20 Tại đây
703 Kỹ thuật nối mạng Novell Netware 0 Tp HCM   4 Tại đây
704 Kỹ thuật phay Nguyễn Tiến Đào KHKT 2004 41 Tại đây
705 Kỹ thuật quấn dây máy điện-biến thế điện Mạch Kim Giang Tp HCM 2000 20 Tại đây
706 Kỹ thuật rôbốt Đào Văn Hiệp KHKT 2004 10 Tại đây
707 Kỹ thuật sản xuất trong chế tạo máy P1 Nguyễn Thế Đạt KHKT 2006 30 Tại đây
708 Kỹ thuật số Nguyễn Thuý Vân  KHKT 2006 44 Tại đây
709 Kỹ thuật số IC và ứng dụng Trần Việt Thắng KHKT 1994 10 Tại đây
710 Kỹ thuật soạn thảo văn bản       1 Tại đây
711 Kỹ thuật sửa chữa AUDIO và VIDEO Nguyễn Đức Ánh Văn hóa thông tin 2000 10 Tại đây
712 Kỹ thuật sửa chữa CD Nguyễn Đức Ánh Văn hóa thông tin 2000 10 Tại đây
713 Kỹ thuật sửa chữa điện và sơn ôtô Hoàng Vĩnh Sinh Lao động xã hội 2001 10 Tại đây
714 Kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên xe ôtô Châu Ngọc Thạch Trẻ 2006 40 Tại đây
715 Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ Lưu Văn Nhang Giáo dục 2005 21 Tại đây
716 Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 1 động cơ xăng Nguyễn Oanh GTVT 2004 32 Tại đây
717 Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại T2: Động cơ Diesel Nguyễn Oanh Tổng hợp TP HCM 2004 30 Tại đây
718 Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại T3: trang bị điện ôtô Nguyễn Oanh Tổng hợp TP HCM 2004 29 Tại đây
719 Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại T4: khung gầm bệ ôtô Nguyễn Oanh Tổng hợp TP HCM 2004 30 Tại đây
720 Kỹ thuật sửa chữa TV       10 Tại đây
721 Kỹ thuật sửa chữa xe gắn máy 2 thì và 4 thì Phạm Văn Liễn Giao thông vận tải 2001 20 Tại đây
722 Kỹ thuật sửa chữa xe hon đa cúp đời mới Từ Văn Sơn Trẻ 1998 10 Tại đây
723 Kỹ thuật sửa chữa. Tập 1 Quốc Bình GTVT 2003 20 Tại đây
724 Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử. Tập 1: Các nguyên lý và ứng dụng Nguyễn Hữu Tùng Bách Khoa 2013 50 Tại đây
725 Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử. Tập 2: Tính toán và thiết kế Nguyễn Hữu Tùng Bách Khoa 2013 100 Tại đây
726 Kỹ thuật tiện DÊNHEJNƯI T. Niên 1999 10 Tại đây
727 Kỹ thuật truyền số liệu       20 Tại đây
728 Kỹ thuật vi điều khiển với AVR Ngô Diên Tập KHKT 2003 20 Tại đây
729 Kỹ thuật vi xử lý     1997 20 Tại đây
730 Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly Đỗ Xuân Tiến KHKT 2003 20 Tại đây
731 Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý       40 Tại đây
732 Kỹ thuật vi xử lý và máy vi tính Đỗ Xuân Thụ     5 Tại đây
733 Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao Nguyễn Tấn Phước TP.HCM 2002 20 Tại đây
734 Kỷ yếu hội nghị chuyên đề giáo dục đại học Việt Nam xuân giáp tuất 2/1994 Tập thể BGD&ĐT 1994 10 Tại đây
735 Làm chủ Window server T1 Phạm Hoàng Dũng Thống kê   20 Tại đây
736 Làm chủ Window server T2 Phạm Hoàng Dũng Thống kê   20 Tại đây
737 Làm chủ Window server T3 Phạm Hoàng Dũng Thống kê   20 Tại đây
738 Làm chủ Windows 2000 Server Phạm Hoàng Dũng     2 Tại đây
739 Làm chủ Windows 2000 server T1 Phạm Hoàng Dũng     20 Tại đây
740 Làm chủ Windows 2000 server T2 Phạm Hoàng Dũng     20 Tại đây
741 Làm phim với 3DS Max Lưu Triều Nguyên Lao động xã hội 2006 10 Tại đây
742 làm văn 11 Phan Trọng Luận Giáo dục   40 Tại đây
743 Làm văn 12 Trần Đình Sử Giáo dục   40 Tại đây
744 Lắp lẫn phụ tùng ô tô T1 Trình Mạnh Tường KHKT 1993 4 Tại đây
745 Lắp lẫn phụ tùng ô tô T2 Trình Mạnh Tường KHKT 1993 4 Tại đây
746 Lập trình bằng C++       10 Tại đây
747 Lập trình bằng hợp ngữ Ngô Diên Tập     10 Tại đây
748 Lập trình bằng Turbo Pascal Version 7.0 Henning Mittelbach     10 Tại đây
749 Lập trình C trong kỹ thuật điện tử Buchanan, W     10 Tại đây
750 Lập trình cho các ứng dụng với Visual Basic for Application (VBA) cho người mới bắt đầu  Nguyễn Ngọc Tuấn Thống kê 2005 15 Tại đây
751 Lập trình đại cương Tập 1       5 Tại đây
752 Lập trình hướng đối tượng Java Đoàn Văn Ban     2 Tại đây
753 Lập trình hướng đối tượng với C++ Dương Tử Cường KHKT 2005 15 Tại đây
754 Lập trình Java nâng cao Đoàn Văn Ban KHKT 2006 30 Tại đây
755 Lập trình Java với Builder 0 Tp HCM   4 Tại đây
756 Lập trình Linux. Tập 1 Nguyễn Phương Lan KHKT 2004 10 Tại đây
757 Lập trình Linux. Tập 2 0 KHKT   19 Tại đây
758 Lập trình mạng với Visual J++60       5 Tại đây
759 Lập trình phần mềm       5 Tại đây
760 Lập trình SQL căn bản Đoàn Thiện Ngân     8 Tại đây
761 Lập trình Turbo 5.7       3 Tại đây
762 Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000. Tập 1 Phạm Hữu Khang LĐXH 2004 27 Tại đây
763 Lập trình ứng dụng CSDL. T 1       6 Tại đây
764 Lập trình ứng dụng CSDL. T 2       6 Tại đây
765 Lập trình Windows Lê Hữu Đạt     25 Tại đây
766 Lê Nin toàn tập       36 Tại đây
767 Lịch sử Đảng CSVN 0 CTQG   30 Tại đây
768 Linh kiện bán dẫn và vi mạch Hồ Văn Sung GD 2001 10 Tại đây
769 Linh kiện bán dẫn vi điện tử Võ Thạch Sơn KHKT 2001 10 Tại đây
770 Linh kiện điện tử Nguyễn Tấn Phước Tp HCM 2003 30 Tại đây
771 Linh kiện điều khiển điện một chiều công nghiệp Nguyễn Tấn Phước Tp HCM 2005 30 Tại đây
772 Linh kiện quang điện tử Dương Minh Trí KHKT 2004 30 Tại đây
773 Linux tham khảo       2 Tại đây
774 Linux toàn tập       2 Tại đây
775 Lôgic học đại cương Trương Tấn Đạt ĐHQG HN 2004 20 Tại đây
776 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)       5 Tại đây
777 Luật bảo vệ môi trường và VBHD thi hành       2 Tại đây
778 Luật bóng bàn       10 Tại đây
779 Luật bóng chuyền       10 Tại đây
780 Luật bóng chuyền bãi biển       20 Tại đây
781 Luật bóng đá       10 Tại đây
782 Luật bóng đá (5 người) 0 Thế giới   10 Tại đây
783 Luật cầu lông 0 Thế giới   20 Tại đây
784 Luật đá cầu 0 Thế giới   10 Tại đây
785 Luật dân sự VN lược khảo       5 Tại đây
786 Luật đất đai (mới)       2 Tại đây
787 Luật đấu thầu   Chính trị quốc gia 2006` 5 Tại đây
788 Luật điền kinh       10 Tại đây
789 Luật giao dịch điện tử   Chính trị quốc gia 2006 5 Tại đây
790 Luật giáo dục (mới)       10 Tại đây
791 Luật giao thông đường bộ   Chính trị quốc gia 2006 10 Tại đây
792 Luật hôn nhân và gia đình       5 Tại đây
793 Luật khiếu nại tố cáo       2 Tại đây
794 Luật khoa học và công nghệ       5 Tại đây
795 Luật kiểm toán Nhà nước   Chính trị quốc gia 2006 5 Tại đây
796 Luật kiểm toán và VBHD thi hành       5 Tại đây
797 Luật kinh tế 0 Thống kê   30 Tại đây
798 Luật ngân sách Nhà nước   Chính trị quốc gia 2006 2 Tại đây
799 Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi 90, 94, 05)       5 Tại đây
800 Luật nhà ở       5 Tại đây
801 Luật phòng cháy chữa cháy và VBHD thi hành       5 Tại đây
802 Luật phòng chống ma túy   Chính trị quốc gia 2006 5 Tại đây
803 Luật quần vợt 0 Thế giới   10 Tại đây
804 Luật quốc phòng       2 Tại đây
805 Luật sở hữu trí tuệ       5 Tại đây
806 Luật thanh niên       10 Tại đây
807 Luật thanh tra   Chính trị quốc gia 2006 5 Tại đây
808 Luật thanh tra và các VBHD       6 Tại đây
809 Luật thi đua khen thưởng (đã sửa đổi bổ sung 2005)       10 Tại đây
810 Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành   Chính trị quốc gia 2004 3 Tại đây
811 Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí   Chính trị quốc gia 2006 5 Tại đây
812 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và VBHD thi hành       5 Tại đây
813 Luật tổ chức chính phủ   Chính trị quốc gia 2004 2 Tại đây
814 Luật xây dựng       2 Tại đây
815 Luật xuất bản và nghị định hướng dẫn thi hành   Chính trị quốc gia 2006 2 Tại đây
816 Lưới điện và hệ thống điện T3       21 Tại đây
817 Lưới điện và hệ thống điện. Tập 1 Trần Bách KHKT   30 Tại đây
818 Lưới điện và hệ thống điện. Tập 2 Trần Bách KHKT   30 Tại đây
819 Lưới điện và hệ thống điệnT 2       20 Tại đây
820 Luyện tâm lý       2 Tại đây
821 Lý luận dạy học đại học Đặng Vũ Hoạt,Hà Thị Đức Đại học sư phạm 2006 50 Tại đây
822 Lý luận giáo dục Phan Thanh Long Đại học sư phạm 2006 50 Tại đây
823 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất       1 Tại đây
824 Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại Nguễn Tất Tiến Giáo Dục 2004 20 Tại đây
825 Lý thuyết các điều kiện tối ưu Đỗ Văn Lưu KHKT 1999 10 Tại đây
826 Lý thuyết cơ sở dữ liệu. Tập 1 Nguyễn Thị Ngọc Mai LĐXH 2007 1 Tại đây
827 Lý thuyết điều khiển mờ Phan Xuân Minh KHKT 2006 30 Tại đây
828 Lý thuyết điều khiển nâng cao Nguyễn Doãn Phước KHKT 2005 20 Tại đây
829 Lý thuyết điều khiển phi tuyến Nguyễn Doãn Phước KHKT 2006 30 Tại đây
830 Lý thuyết điều khiển thông thường và hiện đại. Quyển 3(Hệ phi tuyến-Ngẫu nhiên) Nguyễn Thương Ngô KHKT 2003 20 Tại đây
831 Lý thuyết điều khiển tự động Phạm Công Ngô KHKT 2006 55 Tại đây
832 Lý thuyết điều khiển tự động - thông thường và hiện đại. Quyển 1       20 Tại đây
833 Lý thuyết điều khiển tự động - thông thường và hiện đại. Quyển 2(Hệ xung số) Nguyễn Thương Ngô KHKT 2005 20 Tại đây
834 Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại - Điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi Nguyễn Thương Ngô  KHKT 1999 10 Tại đây
835 Lý thuyết điều khiển tự động thông thường       20 Tại đây
836 Lý thuyết điều khiển tuyến tính Nguyễn Doãn Phước KHKT 2005 50 Tại đây
837 Lý thuyết đồ thị và ứng dụng Đặng Huy Ruận KHKT 2004 20 Tại đây
838 Lý thuyết động cơ Diezen Lê Viết Lượng  Giáo dục  2001 35 Tại đây
839 Lý thuyết động cơ và sửa chữa động cơ ôtô Trần Văn Nghĩa KHKT 2001 10 Tại đây
840 Lý thuyết hệ thống Trần Đình Long KHKT 1999 10 Tại đây
841 Lý thuyết mã Nguyễn Thuý Vân  KHKT 2001 20 Tại đây
842 Lý thuyết mạch       1 Tại đây
843 Lý thuyết mạch điện tử và tự động thiết kế mạch bằng máy tính Dương Tử Cường KHKT 2000 10 Tại đây
844 Lý thuyết mạch- tín hiệu. T 1 Đỗ Huy Giác KHKT 2004 33 Tại đây
845 Lý thuyết mạch. Tập 1 Phương Xuân Nhàn KHKT 2006 41 Tại đây
846 Lý thuyết mạch. Tập 2 Phương Xuân Nhàn KHKT 2006 41 Tại đây
847 Lý thuyết ôtô máy kéo Nguyễn Hữu Cẩn KHKT 2003 30 Tại đây
848 Lý thuyết tài chính tiền tệ Nguyễn Hữu Tài     30 Tại đây
849 Lý thuyết trường điện từ Kiều Khắc Lâu Giáo dục 2007 40 Tại đây
850 Lý thuyết truyền dữ liệu T 2       10 Tại đây
851 Lý thuyết và bài tập Pascal nâng cao VN-Guide biên soạn Thống kê  2004 40 Tại đây
852 Lý thuyết và bài tập xử lý tín hiệu số Tống Văn On Tp HCM 2004 20 Tại đây
853 Lý thuyết xác suất và thống kê       1 Tại đây
854 M power Point 2000       1 Tại đây
855 M. Excel toàn tập       20 Tại đây
856 M.FrontPage 2000 toàn tập       1 Tại đây
857 Mạ điện T2 - Những quy trình kỹ thuật mạ kim loại và hợp kim Nguyễn Khương KHKT 1997 1 Tại đây
858 Mã hóa thông tin với Java căn bản. Tập 1. Java căn bản Bùi Doãn Khanh LĐXH 2005 15 Tại đây
859 Mác và Ăngghen       32 Tại đây
860 Mạch điện tử T1 Nguyễn Tấn Phước Trẻ 2005 30 Tại đây
861 Mạch điện tử T2 Nguyễn Tấn Phước Tp HCM 2000 29 Tại đây
862 Mạch điện ứng dụng Nguyễn Đức Ánh Trẻ 2005 20 Tại đây
863 Mạch lôgic kỹ thuật số. Tập 2 Nguyễn Minh Đức Tp HCM 2004 10 Tại đây
864 Mạch số (VN Guide) Tp HCM 2001 10 Tại đây
865 Mạch tương tự Nguyễn Tấn Phước Tp HCM 2003 20 Tại đây
866 Mạng căn bản 0 Tp HCM   16 Tại đây
867 Mạng cung cấp và phân phối điện Bùi Ngọc Thư KHKT 2007 70 Tại đây
868 Mạng lưới điện Nguyễn Văn Đạm KHKT 2002 20 Tại đây
869 Mạng lưới điện- Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp Nguyễn Văn Đạm KHKT 2008 60 Tại đây
870 Mạng máy tính Tanenraum, Andrew. S     30 Tại đây
871 Mạng máy tính cho mọi người       3 Tại đây
872 Mạng máy tính và các hệ thống mở Nguyễn Thúc Hải KHKT   10 Tại đây
873 Mạng máy tính và hệ thống bảo mật       5 Tại đây
874 Mạng máy tính. Tập 1 Tống Văn On KHKT   5 Tại đây
875 Mạng PETRI: Nguyên lý cơ bản, ứng dụng trong hóa học công nghiệp, hóa sinh Trần Trung Giáo dục 2013 200 Tại đây
876 Mạng truyền thông công nghiệp Hoàng Minh Sơn KHKT 2006 20 Tại đây
877 Marketing căn bản Trần Minh Đạo GD 2002 30 Tại đây
878 Mastercam - Lập trình gia công khuôn với Lathe và Router Trần Tường Thuỵ GTVT 2005 15 Tại đây
879 Mastercam phần mềm thiết kế công nghệ trên máy CNC Trần Vĩnh Hưng KHKT 2006 20 Tại đây
880 Matlab và Simulink dành cho kỹ sư điều khiển Nguyễn Phùng Quang KHKT 2006 75 Tại đây
881 Máy biến áp lý thuyết vận hành và bảo dưỡng Phạm Văn Bình  KHKT 2005 20 Tại đây
882 Máy công cụ Tạ Duy Liêm KHKT 2002 10 Tại đây
883 Máy công cụ CNC Tạ Duy Liêm KHKT   30 Tại đây
884 Máy công cụ Tập 2 Hoàng Vĩnh Sinh LĐXH 2001 10 Tại đây
885 Máy đại cương 0 KHKT   10 Tại đây
886 Máy đại cương Tập 1 Trần Văn Nghĩa LĐXH 2000 10 Tại đây
887 Máy đại cương Tập 2 Hoàng Vĩnh Sinh LĐXH 2000 10 Tại đây
888 Máy điện trong thiết bị tự động Nguyễn Hồng Thanh GD 2001 20 Tại đây
889 Máy điện và mạch điều khiển Trần Thế San Đà Nẵng 2003 30 Tại đây
890 Máy điện. Tập 1 Vũ Gia Hanh Đà Nẵng 2003 27 Tại đây
891 Máy điện. Tập 2 Vũ Gia Hanh Đà Nẵng 2003 27 Tại đây
892 Máy điều khiển theo chương trình số và rôbôt       4 Tại đây
893 Máy may công nghiệp nguyên lý và sửa chữa Chu Sĩ Dương KHKT 1996 20 Tại đây
894 Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van Nguyễn Đăng Cường Xây Dựng 2003 50 Tại đây
895 Máy và chi tiết       1 Tại đây
896 Máy và thiết bị nâng Trương Quốc Thành KHKT 2004 10 Tại đây
897 Máy vi tính       5 Tại đây
898 Máy vi tính sự cố chẩn đoán       12 Tại đây
899 Merise       10 Tại đây
900 Micro sopt Word 2000 thực hành và ứng dụng       10 Tại đây
901 Microsoft SQL Server 6.5       2 Tại đây
902 Microsopt Access 2000 lập trình và ứng dụng       20 Tại đây
903 Microsopt Excel 2000 thực hành và ứng dụng Nguyễn Tiến Giáo dục 1999 10 Tại đây
904 Moderm truyền số liệu Nguyễn Hồng Sơn  LĐXH 2005 23 Tại đây
905 Môn học pháp luật       100 Tại đây
906 Monitor vi tính Phạm Đình Bảo KHKT 2005 50 Tại đây
907 Một số chế độ chính sách       1 Tại đây
908 Một số quy định pháp luật về thủ tục đăng ký ở VN       1 Tại đây
909 Một số vấn đề NCKH GD ĐT       1 Tại đây
910 Một số vấn đề NCKHGD ĐT(Nội bộ)       3 Tại đây
911 Một số vấn đề văn hóa phong tục các dân tộc ít người ở Việt Nam Trường Đại học sư phạm - ĐH Huế Cần Thơ 2013 100 Tại đây
912 Một số vấn đề về cách dạy và cách học Nguyễn Cảnh toàn Giáo dục   20 Tại đây
913 Mỹ thuật và phương pháp dạy học Tập 1 Trịnh Thiệp Giáo dục 2005 10 Tại đây
914 Mỹ thuật và phương pháp dạy học Tập 2 Nguyễn Quốc Toản Giáo dục 2001 10 Tại đây
915 Mỹ thuật và phương pháp dạy học Tập 3 Nguyễn Quốc Toản Giáo dục 2001 10 Tại đây
916 Ngắn mạch trong hệ thống điện Lã Văn Út KHKT 2007 50 Tại đây
917 Ngắn mạch và đứt dây Phạm Văn Hoà KHKT   20 Tại đây
918 Nghề điện dân dụng Phạm Văn Bình     5 Tại đây
919 Nghệ thuật sử dụng màu sắc trong cuộc sống Đào Đăng Trạch Thiện KHKT   9 Tại đây
920 Nghi thức thư tín thương mại quốc tế Nguyễn Trọng Đàn     10 Tại đây
921 Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hóa Phạm minh Hạc Chính trị QG 2001 10 Tại đây
922 Nghiên cứu độ chính xác gia công bằng thực nghiệm Trần Văn Địch KHKT 2003 20 Tại đây
923 Ngôn ngữ Autolisp 2000       2 Tại đây
924 Ngôn ngữ hình thức       20 Tại đây
925 Ngôn ngữ HTML 4 cho WEB Elicom Thống kê 2005 10 Tại đây
926 Ngôn ngữ lập trình Asembly và máy tính IBM- PC       20 Tại đây
927 Ngôn ngữ lập trình C ++ từ cơ bản đến hướng đối tượng       30 Tại đây
928 Ngôn ngữ lập trình C và C++       10 Tại đây
929 Ngôn ngữ lập trình C. Học và sử dụng       5 Tại đây
930 Ngôn ngữ lập trình C++       17 Tại đây
931 Ngôn ngữ lập trình mathematica Vũ Ngọc Tước     3 Tại đây
932 Ngôn ngữ lập trình Pascal Quách Tuấn Ngọc  Thống kê  2001 59 Tại đây
933 Ngữ pháp tiếng Anh Mai Lan Hương Đà Nẵng 2007 130 Tại đây
934 Nguyên lý & thiết bị trong các nhà máy điện       20 Tại đây
935 Nguyên Lý cắt Kim loại Trần Văn Địch KHKT 2006 100 Tại đây
936 Nguyên lý công nghệ hàn       21 Tại đây
937 Nguyên lý động cơ đốt trong Nguyễn Tất Tiến Giáo dục  2007 60 Tại đây
938 Nguyên lý gia công vật liệu Bành Tiến Long KHKT 2001 17 Tại đây
939 Nguyên lý hội hoạ đen trắng Vương Hoàng Lực KHKT   18 Tại đây
940 Nguyên lý kế toán Trần Quý Liên Thống kê  2006 30 Tại đây
941 Nguyên lý kế toán (Lý thuyết và bài tập) Trần Quý Liên Tài chính   30 Tại đây
942 Nguyên lý mạch điện 1pha, 3pha Nguyễn Trọng Thắng     5 Tại đây
943 Nguyên lý máy T1     2006 50 Tại đây
944 Nguyên lý máy T2     2006 50 Tại đây
945 Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối Trần Quang Vinh KHKT   20 Tại đây
946 Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện DĐàm Xuân Hiệp KHKT 2006 30 Tại đây
947 Nhà máy điện nguyên tử Nguyễn Lân Tráng KHKT 2005 30 Tại đây
948 Nhà máy điện và trạm biến áp Đào Quang Thạch  KHKT   2 Tại đây
949 Nhà máy nhiệt điện Tập 1 Nguyễn Công Hân KHKT 2002 20 Tại đây
950 Nhà máy nhiệt điện Tập 2 Nguyễn Công Hân KHKT 2002 10 Tại đây
951 Nhà máy thủy điện Lã Văn Út KHKT 2007 45 Tại đây
952 Nhận dạng các hệ thống điều khiển Nguyễn Doãn Phước KHKT 2001 30 Tại đây
953 Nhập môn các phương pháp tối ưu       10 Tại đây
954 Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán Nguyễn Bá Tường     30 Tại đây
955 Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ Lê Tiến Vương Thống kê 2000 30 Tại đây
956 Nhập môn hệ điều hành Linux Nguyễn Thanh Thủy KHKT 2005 20 Tại đây
957 Nhập môn kỹ nghệ phần mềm Ngô Trung Việt     30 Tại đây
958 Nhập môn lập trình ngôn ngữ C Lê Đăng Hưng KHKT 2003 17 Tại đây
959 Nhập môn rôbốt công nghiệp Lê HoàI Quốc Tp HCM   20 Tại đây
960 Nhiên liệu dầu nhờn và chất tải nhiệt Chung Thế Quang Giao thông vận tải 2004 20 Tại đây
961 Nhiệt động kỹ thuật       10 Tại đây
962 Nhiệt luyện kim loại Võ Trần Khúc Nhã Hải Phòng   10 Tại đây
963 Những bài mầu trang trí đường diềm Ngô Tuý Phượng Giáo dục   10 Tại đây
964 Những bài mẫu trang trí hình chữ nhật Ngô Tuý Phượng Giáo dục   10 Tại đây
965 Những bài mẫu trang trí hình tròn Ngô Tuý Phượng Giáo dục   10 Tại đây
966 Những bài mẫu trang trí hình vuông Ngô Tuý Phượng Giáo dục 2002 10 Tại đây
967 Những bài thực hành Visual Foxpro Đinh Xuân Lâm Tp HCM   10 Tại đây
968 Những bí mật trên trò chơi máy tính       5 Tại đây
969 Những cơ sở của kỹ thuật trắc nghiệm       1 Tại đây
970 Những động từ bất quy tắc trong tiếng Anh       20 Tại đây
971 Những lỗi thông thường trong tiếng Anh       9 Tại đây
972 Những quy định pháp luật về hợp đồng       4 Tại đây
973 Những vấn đề chung của giáo dục học Phan Thanh Long Đại học sư phạm 2008 30 Tại đây
974 Những vấn đề cơ bản của giáo dục học hiện đại Thái Duy Tuyên Giáo dục 1999 5 Tại đây
975 Những vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô 0 LĐXH   10 Tại đây
976 Những vấn đề giáo dục chiến lược PT trong nông thôn       1 Tại đây
977 Niên giám thống kê (Tóm tắt) 1998 Tập thể Thống kê 1999 1 Tại đây
978 Niên giám thống kê 2004       1 Tại đây
979 Novell Netware 5 Nguyễn Tiến Tp HCM   1 Tại đây
980 Oracle 8 Database Lê Minh Trí Tp HCM   2 Tại đây
981 Oracle Developer phát triển ứng dụng Web với Forms Buider (GV) Nguyễn Ngọc Minh  Thống kê 2004 12 Tại đây
982 Oracle Developer phát triển ứng dụng Web với Forms Buider (SV) Nguyễn Ngọc Minh  Thống kê 2004 10 Tại đây
983 Oracle giáo trình lý thuyết và thực hành       2 Tại đây
984 Oracle toàn tập       5 Tại đây
985 Oracle9i Developer phát triển ứng dụng Web với Froms Builder Nguyễn Ngọc Minh  Thống kê 2004 1 Tại đây
986 Ôtô các nước phát triển       1 Tại đây
987 Ôtô máy kéo Bùi Hải Triều  KHKT 2001 20 Tại đây
988 Pan ôtô Nguyễn Bá Luân  Hải Phòng 2000 20 Tại đây
989 Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp Đào Quang Thạch KHKT 2007 40 Tại đây
990 Phân tích kinh tế doanh nghiệp 0 Thống kê   30 Tại đây
991 Phân tích mạch điện tử DĐỗ Huy Giác KHKT 2004 29 Tại đây
992 Phân tích pan Đỗ Thanh Hải Tp HCM 1997 20 Tại đây
993 Phân tích tổng hợp các hệ thống       30 Tại đây
994 Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện Lã Văn Út KHKT 2001 30 Tại đây
995 Phân tích và giải mạch điện tử công suất Phạm Quốc Hải              Dương Văn Nghi  KHKT 2003 20 Tại đây
996 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin     2004 20 Tại đây
997 Phân tích và thiết kế tin học       5 Tại đây
998 Phân tích và thực hành các hệ thống điều khiển bằng MT Nguyễn Công Định KHKT   30 Tại đây
999 Phần tử tự động trong hệ thống điện Nguyễn Hồng Thái KHKT 2000 10 Tại đây
1000 Phanh ôtô (Cơ sở khoa học và thành tựu) Nguyễn Hữu Cẩn KHKT 2004 39 Tại đây
1001 Pháp lệnh cán bộ công chức   Chính trị quốc gia 2006 3 Tại đây
1002 Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão 1993,sửa đổi bổ sung năm 2000 và nghị định hướng dẫn thi hành   Chính trị quốc gia  2006 5 Tại đây
1003 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm   Chính trị quốc gia 2004 5 Tại đây
1004 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao       5 Tại đây
1005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng       5 Tại đây
1006 Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm và VBHD thi hành       5 Tại đây
1007 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và VBHD thi hành       5 Tại đây
1008 Pháp luật đại cương Lê Minh Toàn CTQG 2003 51 Tại đây
1009 Phát điện và phân phối điện T3 Trần Đức Lợi. Biên dịch  Thống kê 2001 5 Tại đây
1010 Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ Nguyễn Văn Ba ĐHQG HN 2005 20 Tại đây
1011 Phát triển nhân lực công nghệ ưu tiên ở nước ta trong thời kỳ CN hoá... Đặng Bá Lãm     10 Tại đây
1012 Phát triển và ứng dụng Web Nguyễn Ngọc Minh Thống kê   5 Tại đây
1013 Photoshop 6.1 & 7.0 ứng dụng và thực hành Đặng Minh Hoàng Thống kê 2004 10 Tại đây
1014 Phun phủ và ứng dụng       5 Tại đây
1015 Phun xăng điện tử EFI Nguyễn Oanh  Đồng Nai 1999 10 Tại đây
1016 Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Dương Phúc Tý  KHKT 2007 30 Tại đây
1017 Phương pháp dạy Mỹ học Nguyễn Quốc Toản Giáo dục 2001 20 Tại đây
1018 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Lưu Xuân Mới;Phạm Viết Vượng; Nguyễn Văn Lê ĐHSP;ĐHQGHN;
Trẻ
2003 71 Tại đây
1019 Phương pháp phần tử hữu hạn tính toán khung và móng Đặng Tỉnh     10 Tại đây
1020 Phương pháp tính Tạ Văn Đĩnh Giáo dục  2006 60 Tại đây
1021 Phương pháp tính phần: Bài tập       10 Tại đây
1022 Phương pháp tính: Phần lý thuyết       10 Tại đây
1023 Phương pháp tự học ngoại ngữ nhanh và hiệu quả       10 Tại đây
1024 Phương tiện dạy học       1 Tại đây
1025 PL/SQL Oracale. Tập 1 Nguyễn Ngọc Minh  Thống kê 2006 10 Tại đây
1026 PL/SQL Oracale. Tập 2 Nguyễn Ngọc Minh  Thống kê 2006 10 Tại đây
1027 Pratical English Usage       20 Tại đây
1028 Quan hệ kinh tế quốc tế       1 Tại đây
1029 Quản lý chất lượng 0 Thống kê   30 Tại đây
1030 Quản lý chất lượng IO 9000       1 Tại đây
1031 Quản lý chất lượng trong DN theo TCVN Nguyễn Kim Định     2 Tại đây
1032 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý nghành giáo dục và đào tạo Phạm Viết Vượng ĐHSP 2003 50 Tại đây
1033 Quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế Trần Trung Giáo dục 2013 188 Tại đây
1034 Quản trị chất lượng       1 Tại đây
1035 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Hải Sản  Thống kê  2004 30 Tại đây
1036 Quản trị dự án đầu tư và quản trị tài chính DN có vốn đầu tư nước ngoài Đinh Trọng Thịnh Thống kê   30 Tại đây
1037 Quản trị học Nguyễn Thiị Liên Diệp Thống kê 2003 30 Tại đây
1038 Quản trị Linux Nguyễn Thanh Thuỷ     2 Tại đây
1039 Quản trị nhân lực Nguyễn Văn Điềm     30 Tại đây
1040 Quản trị sản xuất Nguyễn Thanh Liêm Tài Chính 2006 30 Tại đây
1041 Quản trị sản xuất tác nghiệp Trương Đoàn Thể Lao động xã hội 2004 30 Tại đây
1042 Quản trị tài chính       1 Tại đây
1043 Quản trị tài chính doanh nghiệp Lưu Thị Hương Tài Chính 2006 30 Tại đây
1044 Quản trị tiếp thị lý thuyết và tình huống Vũ Thế Dũng KHKT 2004 25 Tại đây
1045 Quy định mới của pháp luật về tiền lương phụ cấp       8 Tại đây
1046 Quy định mới về bảo vệ chăm sóc trẻ em       2 Tại đây
1047 Quy định mới về đất đai       2 Tại đây
1048 Quy định mới về nếp sống văn minh       5 Tại đây
1049 Quy định mới về vệ sinh an toàn thực phẩm       2 Tại đây
1050 Quy định mới: Hướng dẫn đăng ký và quản lý hộ tịch   Chính trị quốc gia 2006 5 Tại đây
1051 Quy định pháp luật về bổ nhiệm, miễn nhiệm tuyển dụng       5 Tại đây
1052 Quy định pháp luật về công văn giấy tờ trong các cơ quan,..       6 Tại đây
1053 Quy định pháp luật về khuyến khích đầ tư và phát triển       5 Tại đây
1054 Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động nhân đạo       2 Tại đây
1055 Quy định về mẫu hồ sơ mời thầu       10 Tại đây
1056 Quy hoạch phát triển hệ thống điện Nguyễn Lân Tráng     30 Tại đây
1057 Quy hoạch toán học Bùi Minh Trí     60 Tại đây
1058 Quy họach toán học(in lần thứ 3 có sửa chữa)       30 Tại đây
1059 Quy luật đi dậy điện đèn còi xe gắn máy nhật Trần Phương Hồ Tổng hợp Đồng Tháp 1996 1 Tại đây
1060 Rôbôt công nghiệp Nguyễn Thiện Phúc KHKT 2002 25 Tại đây
1061 Rơle số-Lý thuyết và ứng dụng Nguyễn Hồng Thái Giáo dục 2001 10 Tại đây
1062 Sách chương trình Giáo dục đại học- Quản trị Kinh doanh công nghiệp       1 Tại đây
1063 Sách tra cứu IC       1 Tại đây
1064 SGK Công nghệ lớp 6 (Kinh tế gia đình) Nguyễn Minh Đường Giáo dục 2005 10 Tại đây
1065 SGK Công nghệ lớp 7 (Nông nghiệp) Nguyễn Minh Đường Giáo dục 2005 10 Tại đây
1066 SGK Công nghệ lớp 8 (Công nghiệp) Nguyễn Minh Đường Giáo dục 2005 10 Tại đây
1067 SGK Công nghệ lớp 9 (Cắt may) Nguyễn Minh Đường Giáo dục 2005 30 Tại đây
1068 SGK Công nghệ lớp 9 (Lắp đặt mạng điện trong nhà)` Nguyễn Minh Đường Giáo dục 2005 30 Tại đây
1069 SGK Công nghệ lớp 9 (Trồng cây ăn quả) Nguyễn Minh Đường Giáo dục 2005 30 Tại đây
1070 Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn Dương Minh Trí KHKT 2002 10 Tại đây
1071 số liệu thống kê LĐ-VL ở VN 96-2000       2 Tại đây
1072 Sổ tay công nghệ chế tạo máy. tập 1 Nguyễn Đắc Lộc KHKT 2003 20 Tại đây
1073 Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2 Nguyễn Đắc Lộc KHKT 2003 30 Tại đây
1074 Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 3 Nguyễn Đắc Lộc KHKT 2003 35 Tại đây
1075 Sổ tay định mức và tiêu hao vật liệu trong hàn Hoàng Tùng      5 Tại đây
1076 Sổ tay đối chiếu kim loại thông dụng Nguyễn Văn Huyền XDHN 2005 20 Tại đây
1077 Sổ tay gia công cơ Trần Văn Địch KHKT 2002 5 Tại đây
1078 Sổ tay hướng dẫn lập trình PLC Ng. Thu Hiền,Mai X. Vũ Trẻ 2004 30 Tại đây
1079 Sổ tay kỹ sư điện tử Donaldg. Fink     11 Tại đây
1080 Sổ tay kỹ thuật Access       20 Tại đây
1081 Sổ tay kỹ thuật tin học Internet       9 Tại đây
1082 Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 - 500 kV Hồ Hồng Quang KHKT 2007 20 Tại đây
1083 Sổ tay sử dụng dầu mỡ bôi trơn T1 Đỗ Huy Định KHKT 1991 1 Tại đây
1084 Sổ tay sử dụng thép thế giới       2 Tại đây
1085 Sổ tay thiết kế cơ khí. Tập 1 Hà Văn Vui KHKT 2004 5 Tại đây
1086 Sổ tay thiết kế cơ khí. Tập 2 Hà Văn Vui KHKT 2004 10 Tại đây
1087 Sổ tay thiết kế cơ khí. Tập 3 Hà Văn Vui KHKT 2006 10 Tại đây
1088 Sổ tay tra cứu IC Phạm Đình Bảo KHKT   16 Tại đây
1089 Sổ tay tra cứu IC ti vi màu. Tập 2B Phạm Đình Bảo KHKT   18 Tại đây
1090 Sổ tay vật lý kỹ thuật điện       2 Tại đây
1091 SQL Server Lê Minh Trung Tp HCM   20 Tại đây
1092 Sử dụng - bảo trì lốp & bánh xích Chung Thế Quang GTVT 2004 19 Tại đây
1093 Sử dụng Autocad       10 Tại đây
1094 Sử dụng Autocad 2000 lập bản vẽ thiết kế Nguyễn Văn Hiến KHKT 2002 9 Tại đây
1095 Sử dụng Autocad 2000 Tập 1 Nguyễn Hữu Lộc Tp HCM 2005 20 Tại đây
1096 Sử dụng Autocad 2000 Tập 2 Nguyễn Hữu Lộc Tp HCM   20 Tại đây
1097 Sử dụng Autocad 2002 Tập 1: Cơ sở bản vẽ thiết kế 2 chiều       20 Tại đây
1098 Sử dụng Autocad 2002 Tập 2: hoàn thiện bản vẽ thiết kế 2 chiều Nguyễn Hữu Lộc Tp HCM 2004 20 Tại đây
1099 Sử dụng Autocad 2004. Tập 1 Nguyễn Hữu Lộc Tổng hợp TPHCM 2006 5 Tại đây
1100 Sử dụng Autocad 2004. Tập 2 Nguyễn Hữu Lộc Tổng hợp TPHCM 2006 15 Tại đây
1101 Sử dụng Powerpoint 2000 Đặng Minh Hoàng Thống kê   20 Tại đây
1102 sử dụng và khai thác M.Víual Foxpro 6.0       5 Tại đây
1103 Sửa chữa bảo trì nâng cấp PC Bùi Lâm  Đồng Nai   4 Tại đây
1104 sửa chữa điện ô tô Tập 2 Hoàng Vĩnh Sinh LĐXH 2001 20 Tại đây
1105 sửa chữa động cơ Diezen Lê Anh Tuấn KHKT 2001 10 Tại đây
1106 sửa chữa động cơ Tập 2 Trần Văn Nghĩa LĐXH 2001 20 Tại đây
1107 sửa chữa máy điện và máy biến áp Nguyễn Đức Sỹ GD 2001 15 Tại đây
1108 Sửa chữa máy lạnh và điều hoà không khí Nguyễn Đức Lợi KHKT 2006 20 Tại đây
1109 Sửa chữa, chế tạo biến áp dân dụng & công nghiệp Đỗ Ngọc Long KHKT 2004 60 Tại đây
1110 Sức bền vật liệu T1 Lê Quang Minh  Giáo dục 2006 50 Tại đây
1111 Sức bền vật liệu T2 Lê Quang Minh  Giáo dục 2006 50 Tại đây
1112 Sức bền vật liệu T3 Lê Quang Minh      114 Tại đây
1113 Tài chính doanh nghiệp       1 Tại đây
1114 Tài liệu học tập Nghị quyết ĐH X của Đảng   Chính trị quốc gia 2006 5 Tại đây
1115 Tài liệu hỏi đáp về Nghị quyết ĐH X của Đảng       6 Tại đây
1116 Tài liệu luyện thi chứng chỉ A Nguyễn Tấn Lực     10 Tại đây
1117 Tài liệu luyện thi chứng chỉ B Nguyễn Tấn Lực     10 Tại đây
1118 Tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt       1 Tại đây
1119 Tấm lòng nhà giáo Trần Thân Mộc     5 Tại đây
1120 Tâm lý học đại cương Nguyễn Xuân Thức Đại học sư phạm 2007 70 Tại đây
1121 Tâm lý học lứa tuổi Lê Văn Hồng Giáo dục 2001 10 Tại đây
1122 Tâm lý học ứng xử Lê Thị Bừng Giáo dục 2001 20 Tại đây
1123 Tăng áp động cơ đốt trong Võ Nghĩa KHKT 2004 19 Tại đây
1124 Tăng tốc mạng       3 Tại đây
1125 Tạo các tiện ích thiết kế trên Autocad Nguyễn Hữu Lộc Tổng hợp TPHCM 2006 20 Tại đây
1126 Tham luận tại đại hội ĐB oàn quốc lần thứ X       2 Tại đây
1127 Thành thạo Oracle 9i- Quản trị cơ sở dữ liệu. Tập 1 Nguyễn Ngọc Minh Thống kê 2004 10 Tại đây
1128 Thành thạo Oracle 9i- Quản trị cơ sở dữ liệu. Tập 2 Nguyễn Ngọc Minh Thống kê 2004 15 Tại đây
1129 Thí nghiệm ôtô Nguyễn Hữu Cẩn              Phạm Hữu Nam KHKT 2004 10 Tại đây
1130 Thí nghiệm scr bằng dụng cụ đào tạo SCR ED-5060 Phạm Lê Phát Toàn LĐXH 2001 10 Tại đây
1131 Thiết bị dập tạo hình máy ép cơ khí Phạm Văn  Nghệ KHKT 2004 20 Tại đây
1132 Thiết bị điện tập 2 Nguyễn Đức Hiếu LĐXH 2000 30 Tại đây
1133 Thiết bị điện tập 3 Trường Việt Hàn  LĐXH 2000 20 Tại đây
1134 Thiết bị đóng cắt trung áp 0 KHKT   20 Tại đây
1135 Thiết bị dụng cụ cắt kim loại       3 Tại đây
1136 Thiết bị mạch đầu cuối viễn thông Phạm Minh Việt KHKT 2004 15 Tại đây
1137 Thiết bị may công nghiệp và bảo trì Võ Phước Tấn Thống kê   50 Tại đây
1138 Thiết bị trong công nghiệp may Nguyễn Trọng Hùng     20 Tại đây
1139 Thiết bị, mạch và vật liệu điện T2 Trần Đức Lợi. Biên dịch  Thống kê  2001 20 Tại đây
1140 Thiết kế ba chiều với 3D Studio Max Bùi Kiến Quốc     3 Tại đây
1141 Thiết kế bài giảng công nghệ 10 Q1 Nguyễn Minh Đồng Hà Nội 2009 50 Tại đây
1142 Thiết kế bài giảng công nghệ 10 Q2 Nguyễn Minh Đồng Hà Nội 2006 50 Tại đây
1143 Thiết kế các mạng & hệ thống điện Nguyễn Văn Đạm KHKT 2005 43 Tại đây
1144 Thiết kế cấp điện Ngô Hồng Quang KHKT 2005 35 Tại đây
1145 Thiết kế chi tiết máy Nguyễn Trọng Hiệp Giáo dục 2007 73 Tại đây
1146 Thiết kế cơ khí & mô phỏng 3D với CATIA Phạm Quang Huy Thống kê 2007 5 Tại đây
1147 Thiết kế cơ khí với Autodesk Quang Huy Giao thông vận tải 2005 10 Tại đây
1148 Thiết kế điện dự toán và tính giá thành Phạm Văn Niên KHKT 1998 10 Tại đây
1149 Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy Trần Văn Địch KHKT 2002 17 Tại đây
1150 Thiết kế dụng cụ công nghiệp Bành Tiến Long KHKT 2005 19 Tại đây
1151 Thiết kế hoạt hình cho Web với macromedia FLASH Nguyễn Trường Sinh Tp HCM 2001 10 Tại đây
1152 Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp Đoàn Định Kiến KHKT 2005 30 Tại đây
1153 Thiết kế logic mạch số Nguyễn Thúy vân KHKT 2005 41 Tại đây
1154 Thiết kế mạng điện bằng Cad Nguyễn Đức Hiếu LĐHX 2000 30 Tại đây
1155 Thiết kế máy biến áp Phạm Văn Bình KHKT 2003 30 Tại đây
1156 Thiết kế máy biến áp điện lực Phan Tử Thụ  KH&KT 2002 10 Tại đây
1157 Thiết kế máy điện Trần Khánh Hà KHKT 2006 20 Tại đây
1158 Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp Đàm Xuân Hiệp     5 Tại đây
1159 Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp - Phần điện Nguyễn hữu Khái KHKT 2006 20 Tại đây
1160 Thiết kế trang Web bằng Frontpage Đặng Minh Hoàng     5 Tại đây
1161 Thiết kế trang Web với Fronpage 2003 Ngọc Tuấn Thống Kê 2003 20 Tại đây
1162 Thiết kế trang Web với Macromedia Nguyễn Trường Sinh Tp HCM 2002 20 Tại đây
1163 Thiết kế và quy hoạch       5 Tại đây
1164 Thiết kế và tính toán ô tô máy kéo       1 Tại đây
1165 Thiết kế vi mạch CMOS VLSI T1 Tống Văn On Phương Đông 2007 1 Tại đây
1166 Thiết kế vi mạch CMOS VLSI T2 Tống Văn On Phương Đông 2007 1 Tại đây
1167 Thiết mạch và vật liệu điện T1 Trần Đức Lợi. Biên dịch  Thống kê 2001 5 Tại đây
1168 Thống kê kinh doanh Phạm Ngọc Kiểm Thống Kê 2004 31 Tại đây
1169 Thực hành & sửa chữa động cơ xăng Trần Thế San  Đà Nẵng 2002 32 Tại đây
1170 Thực hành bảo dưỡng máy tính Tập 2       10 Tại đây
1171 Thực hành cơ khí tiện phay bào mài Trần Thế San  Đà Nẵng 2001 10 Tại đây
1172 Thực hành điện và điện tử Trần Thế San  Đà Nẵng 2001 20 Tại đây
1173 Thực hành động cơ đốt trong Hoàng Minh Tác Giáo dục 2005 20 Tại đây
1174 Thực hành Excel 2002       10 Tại đây
1175 Thực hành hàn hồ quang- Mig- Tig- Plasma - Từ căn bản đến nâng cao Trần Văn Niên  Đà Nẵng 2005 30 Tại đây
1176 Thực hành hoá học đại cương Hà Thị Ngọc Loan KHKT 2003 50 Tại đây
1177 Thực hành JavaScript (cho Web) Nguyễn Trường Sinh Thống Kê 2003 17 Tại đây
1178 Thực hành kỹ thuật hàn gò Trần Văn Niên  Đà Nẵng 2001 12 Tại đây
1179 Thực hành lập trình Foxpro for windows       5 Tại đây
1180 Thực hành màu sắc hội hoạ Robert Duplos Mỹ thuật 2002 15 Tại đây
1181 Thực hành phần mềm gói kinh doanh Tập 3 Phạm Thị Thanh Hồng LĐXH 2000 5 Tại đây
1182 Thực hành sử dụng ExCEL Hòng Hồng GTVT 2001 10 Tại đây
1183 Thực hành sửa chữa & bảo trì động cơ 0 KHKT   10 Tại đây
1184 Thực hành sửa chữa & bảo trì động cơ Diezen Trần Thế San Đà Nẵng 2005 50 Tại đây
1185 Thực hành sửa chữa ti vi màu Nguyễn Văn Huy Giáo dục  2006 30 Tại đây
1186 Thực hành tin học văn phòng Hoàng Hồng GTVT 2001 40 Tại đây
1187 Thực hành truyền dữ liệu T2       10 Tại đây
1188 Thực hành và thiết kế trang Web bằng fronpage       10 Tại đây
1189 Thực hành và ứng dụng Office 2000       11 Tại đây
1190 Thực tập sư phạm năm thứ 2 Phạm Trung Thanh Đại học sư phạm 2007 30 Tại đây
1191 Thực tập sư phạm năm thứ 3 Nguyễn Thị Lý Đại học sư phạm 2007 20 Tại đây
1192 Thương mại điện tử Trần Văn Hoè Thống kê   31 Tại đây
1193 Tiếng Anh cho các nhà doanh nghiệp       5 Tại đây
1194 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin Thạc Bình Cường  KHKT 2005 20 Tại đây
1195 Tiếng Anh chuyên nghành Điện tử- Bán dẫn viễn thông Châu Văn Trung  GTVT 2005 20 Tại đây
1196 Tiếng Anh kinh tế...       30 Tại đây
1197 Tiếng Anh ngành cơ khí       50 Tại đây
1198 Tiếng Anh ngành điện tử       30 Tại đây
1199 Tiếng anh trong tin học       1 Tại đây
1200 Tiếng Việt 11 Hồng Dân Giáo dục   40 Tại đây
1201 Tiìm hiểu Luật cạnh tranh 2004       2 Tại đây
1202 Tìm hiểu luật khiếu nại, tố cáo       2 Tại đây
1203 Tìm hỏng và sửa chữa đầu máy Video Đỗ Quang Trung KHKT 1997 10 Tại đây
1204 Tin học đại cương       1 Tại đây
1205 Tin học văn phòng cơ bản Hoàng Hồng  Giao thông vận tải 1998 10 Tại đây
1206 Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ô tô Nguyễn Khắc Trai GTVT 1997 10 Tại đây
1207 Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông Bùi Thị Mùi Đại học sư phạm 2008 50 Tại đây
1208 Tình huống và cách ứng xử tình huống Phan Thế Sủng Giáo dục   23 Tại đây
1209 Tính ngắn mạch và chỉnh định bảo vệ rơle Hoàng Hữu Thận KHKT 2003 10 Tại đây
1210 Tính toán kỹ thuật điện đơn giản Dương Duy Hoạt KHKT 1998 10 Tại đây
1211 Tính toán kỹ thuật nhiệt luyện kim Hoàng Kim Cơ Giáo dục 2000 2 Tại đây
1212 Tính toán thiết kế chế tạo máy cán thép 0 KHKT   2 Tại đây
1213 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí Tập 1   Giáo dục 2007 60 Tại đây
1214 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí Tập 2 Trịnh Chất Giáo dục 2007 60 Tại đây
1215 Tính toán và phân tích hệ thống điện Đỗ Xuân Khôi KHKT 2000 20 Tại đây
1216 Tivi màu pan và phương pháp tìm pan. Tập 1 Phạm Đình Bảo KHKT 2005 25 Tại đây
1217 Tivi màu pan và phương pháp tìm pan. Tập 2 Phạm Đình Bảo KHKT 2002 25 Tại đây
1218 Tổ chức sản xuất cơ khí Trần Văn Địch KHKT 2005 20 Tại đây
1219 Toán cao cấp. Tập 1 Nguyễn Đình Trí  Giáo dục 2005 169 Tại đây
1220 Toán cao cấp. Tập 2 Nguyễn Đình Trí  Giáo dục 2005 207 Tại đây
1221 Toán cao cấp. Tập 3 Nguyễn Đình Trí Giáo dục  2004 130 Tại đây
1222 Toán học rời rạc và ứng dụng trong tin học       10 Tại đây
1223 Toán rời rạc Nguyễn Đức Nghĩa ĐHQG HN 2003 60 Tại đây
1224 Tối ưu hóa đa tiêu chuẩn       15 Tại đây
1225 Tổng hợp và phân tích các mạch số Nguyễn Quý Thường ĐHQGHN 2000 35 Tại đây
1226 Tổng quan về kỹ thuật mạng B - ISDN Nguyễn Hữu Thanh     10 Tại đây
1227 Tôpô đại cương Đỗ Văn Lưu     10 Tại đây
1228 Trang bị điện - điện tử công nghiệp Vũ Quang Hồi Giáo dục 2003 21 Tại đây
1229 Trang bị điện điện tử       1 Tại đây
1230 Trang bị điện- điện tử tự động hoá cầu trục và cần trục Bùi Quốc Khánh KHKT 2006 60 Tại đây
1231 Trang bị điện máy công nghiệp dùng chung Vũ Quang Hồi KHKT 2003 20 Tại đây
1232 Trang bị điện máy gia công kim loại Nguyễn Mạnh Tiến         Vũ Quang Hối Giáo dục  2002 20 Tại đây
1233 Trang bị điện ôtô       14 Tại đây
1234 Trí tuệ nhân tạo Đinh Mạnh Tường KHKT   21 Tại đây
1235 Trí tuệ nhân tạo. Máy học Nguyễn Đình Thúc KHKT   10 Tại đây
1236 Triết học tập 1+2 CTQG CTQG   60 Tại đây
1237 Trường điện từ và truyền sóng Phan Anh KHKT 2006 20 Tại đây
1238 Truyền dẫn thuỷ lực trong chế tạo máy Trần Doãn Đỉnh KHKT 2002 10 Tại đây
1239 Truyền động điện Bùi Quốc Khánh             Nguyễn Văn Liễn         Nguyễn Thị Hiền  KHKT 2005 51 Tại đây
1240 Truyền động điện thông minh Nguyễn Phùng Quang KHKT 2004 20 Tại đây
1241 Truyền động tự động khí nén Phạm Văn Khảo KHKT 1999 10 Tại đây
1242 Truyền hình số Đỗ Hoàng Tiến KHKT 2001 20 Tại đây
1243 Truyền hình số có nén và Multimedia Nguyễn Kim Sách KHKT 2000 10 Tại đây
1244 Truyền nhiệt Đặng Quốc Phú Giáo dục 1999 5 Tại đây
1245 Từ điển Anh Anh Việt       10 Tại đây
1246 Từ điển Anh- Anh- Việt 220.000 từ lớn (nm)       5 Tại đây
1247 Từ điển Anh Việt chuyên nghành công nghệ thông tin       10 Tại đây
1248 Từ điển Anh Việt kỹ thuật cơ khí (cũ)       1 Tại đây
1249 Từ điển Anh Việt máy tính kỹ thuật tin học       5 Tại đây
1250 Từ điển A-V kỹ thuật cơ khí Phan Văn Đáo  Đồng Nai   26 Tại đây
1251 Từ điển bách khoa Tập 2       1 Tại đây
1252 Từ điển Bách Khoa Việt Nam       2 Tại đây
1253 Từ điển Dệt - May ( Anh - Việt) Lê Mạnh Chiến. Chỉnh lý KHKT 2003 2 Tại đây
1254 Từ điển điện - điện tử Nguyễn Xuân Khai Thống kê 1999 1 Tại đây
1255 Từ điển điện tử Anh- Việt 75.000 từ (N- V) Nhân Văn. Biên soạn Từ điển Bách Khoa 2005 5 Tại đây
1256 Từ điển điện tử tin học truyền thông  Anh - Việt Nguyễn Đức Ái KHKT 1997 5 Tại đây
1257 Từ điển Điện và kỹ thuật điện Anh- Việt       2 Tại đây
1258 Từ điển hệ thống điện Anh Việt; Việt Anh       5 Tại đây
1259 Từ điển khoa học kỹ thuật Anh Việt       1 Tại đây
1260 Từ điển kinh tế Anh- Việt, Việt- Anh       5 Tại đây
1261 Từ điển Kinh tế ứng dụng Anh- Việt từ A đến Z Hoàng Văn Châu     5 Tại đây
1262 Từ điển kỹ thuật Anh Việt (Quà tặng)       4 Tại đây
1263 Từ điển kỹ thuật tổng hợp Anh Việt 0 ĐHQG Tp HCM   5 Tại đây
1264 Từ điển thuật ngữ kiểm toán-kế toán Trịnh Văn Vinh Thống kê   5 Tại đây
1265 Từ điển tiếng Việt phổ thông (bìa cứng, dày) Viện ngôn ngữ học Tp HCM 2002 2 Tại đây
1266 Từ điển tin học và công nghệ thông tin Anh- Việt (to) Nguyễn Ngọc Tuấn Thông Tấn 2002 5 Tại đây
1267 Từ điển Việt Anh 340.000 từ Quang Hùng Từ điển Bách Khoa 2006 5 Tại đây
1268 Từ điển viết tắt tiếng Anh về khoa học và công nghệ thông tin Phùng Quang Nhượng Thống kê 2002 5 Tại đây
1269 Tự động điều khiển các quá trình công nghệ Trần Tiến Doãn GD 1998 10 Tại đây
1270 Tự động hóa quá trình dập tạo hình Phí Văn Hào KHKT 2006 50 Tại đây
1271 Tự động hoá quá trình sản xuất Trần Văn Địch KHKT 2001 30 Tại đây
1272 Tự động hoá sản xuất Trần Văn Địch KHKT 2006 50 Tại đây
1273 Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết Ngô Văn Quyết KHKT 2006 70 Tại đây
1274 Tự động hóa với PLC & Inverter của Omron Nguyễn Tấn Phước Tp HCM 2005 30 Tại đây
1275 Tự động hóa với Simatic S7- 300 Nguyễn Doãn Phước KHKT 2004 54 Tại đây
1276 Tư duy thông minh  Miller. Jahn,G Tổng hợp TPHCM 2008 40 Tại đây
1277 Tư duy trong Java - Tập 2 Ngô Trung Việt KHKT 2002 35 Tại đây
1278 Tư duy trong Java - Tập 3 Ngô Trung Việt KHKT 2002 30 Tại đây
1279 Tư duy trong Java. Tập 1 Ngô Trung Việt KHKT 2001 11 Tại đây
1280 Tự học Flash Nguyễn Trường Sinh LĐXH 2006 20 Tại đây
1281 Tự học lập trình chuyên sâu Visual Basic. Net Phương Lan KHKT 2002 15 Tại đây
1282 Tự học lập trình Visual J++ 6 trong 21 ngày Nguyễn Tiến 190873 1999 4 Tại đây
1283 Tự học nhanh Win 98 trong 24 giờ       1 Tại đây
1284 Tự học sử dụng Photoshop CS2 - Công cụ & kỹ xảo xử lý ảnh hòa hảo nhất Lê Quốc Anh Thống kê 2006 10 Tại đây
1285 Tự học thiết kế trang Web Nguyễn Tiến     5 Tại đây
1286 Tự học và thực hành quản trị hệ thống SQL Server 2000 Nguyễn Ngọc Tuấn Thống kê 2005 15 Tại đây
1287 Tự học Visual Basic 6.0 nhanh nhất       5 Tại đây
1288 Tự học Visual C++6 trong 21 ngày Nguyễn Văn Hoàng Thống Kê 2000 5 Tại đây
1289 Tủ sách hướng nghiệp nhất nghệ tinh (bộ 29 cuốn)       40 Tại đây
1290 Tự sửa mạng LAN của bạn       2 Tại đây
1291 Từng bước học lập trình Visual Basic.net Phương Lan Tp HCM 2002 23 Tại đây
1292 Từng bước khám phá an ninh mạng: Hack Internet- OS và bảo mật. Tập 1 Vũ Đình Cường LĐXH 2008 5 Tại đây
1293 Từng bước khám phá an ninh mạng: Hack Internet- OS và bảo mật. Tập 2 Vũ Đình Cường LĐXH 2008 13 Tại đây
1294 Turbo Assembler và ứng dụng Đặng thành Phu KHKT 1998 10 Tại đây
1295 Turbo Pascal 7.0 Nguyễn Viết Trung GTVT 1997 11 Tại đây
1296 Turbo Pascal thực hành lập trình trong các ngành kỹ thuật       3 Tại đây
1297 Tuyển tập 326 bài luận mới sơ cấp, trung cấp và nâng cao       28 Tại đây
1298 Tuyển tập nghiên cứu khoa học sức khoẻ       2 Tại đây
1299 ứng dụng Excel 2002 Nguyễn Tùng Anh Thống kê   6 Tại đây
1300 Ứng dụng PLC Siemens và Moeller trong tự động hóa Nguyễn Tấn Phước Tp HCM 2001 35 Tại đây
1301 ứng dụng Solid Works trong thiết kế cơ khí Nguyễn Hồng Thái KHKT 2005 20 Tại đây
1302 Vận hành hệ thống điện Trần Quang Khánh KHKT 2006 19 Tại đây
1303 Văn học 11. Tập 1 Nguyễn Đình Chú Giáo dục   40 Tại đây
1304 Văn học 11. Tập 2 Nguyễn HảI Hà Giáo dục   40 Tại đây
1305 Văn học 12. Tập 1 Hoàng Như Mai Giáo dục   40 Tại đây
1306 Văn học 12. Tập 2 Nguyễn HảI Hà Giáo dục   40 Tại đây
1307 Văn phạm ngữ pháp Tiếng Anh 136 đề mục       28 Tại đây
1308 Vật liệu cơ khí Nguyễn Hoành Sơn  Giáo dục  2001 15 Tại đây
1309 Vật liệu công nghệ chất dẻo Ngô Mạnh Long Giáo dục 2013 200 Tại đây
1310 Vật liệu dệt may Võ Phước Tấn LĐXH 2006 50 Tại đây
1311 Vật liệu hàn và ống Tập 1 Nguyễn Tài Vượng. dịch LĐXH 2001 20 Tại đây
1312 Vật liệu học  Arzamaxov,BN GD 2001 34 Tại đây
1313 Vật liệu học cơ sở Nghiêm hùng KHKT 2002 15 Tại đây
1314 Vật liệu kim loại màu     2003 20 Tại đây
1315 Vật liệu kỹ thuật điện Nguyễn Đình Thắng KHKT HN 2005 80 Tại đây
1316 Vật liệu kỹ thuật nhiệt và kỹ thuật lạnh Nguyễn Đức lợi Giáo dục 1995 1 Tại đây
1317 Vật liệu và công nghệ hàn Nguyễn Văn Thông KHKT 2004 30 Tại đây
1318 Vật lý 11 Vũ Thanh Khiết Giáo dục   40 Tại đây
1319 Vật lý 12 Đào Văn Phúc Giáo dục   40 Tại đây
1320 Vật lý đại cương. T 3, phần 2       9 Tại đây
1321 Vật lý đại cương. Tập 1   Giáo dục 2005 100 Tại đây
1322 Vật lý đại cương. Tập 2 Lương Duyên Bình  Giáo dục 2005 100 Tại đây
1323 Vật lý đại cương. Tập 3 Lương Duyên Bình  Giáo dục 2005 100 Tại đây
1324 Vật lý(Phần điện tử)       10 Tại đây
1325 Về hệ thống tín chỉ học tập       2 Tại đây
1326 Vẽ kỹ thuật cơ khí. Tập 1 Trần Hữu Quế Giáo dục 2005 30 Tại đây
1327 Vẽ kỹ thuật cơ khí. Tập 2 Trần Hữu Quế Giáo dục   30 Tại đây
1328 Vẽ kỹ thuật hàn và ống Tập 2 Nguyễn Tiến Dũng LĐXH 2000 20 Tại đây
1329 Vẽ kỹ thuật. Tập 1 Trần Hữu Quế  Giáo dục 1997 22 Tại đây
1330 Vẽ minh hoạ với Corel Draw 10. Tập 1 Nguyễn Việt Dũng LĐXH 2001 6 Tại đây
1331 Vẽ minh hoạ với Corel Draw 10. Tập 2 Nguyễn Việt Dũng LĐXH 2001 6 Tại đây
1332 Vẽ minh hoạ với Corel Draw 10. Tập 3 Nguyễn Việt Dũng LĐXH 2001 6 Tại đây
1333 Vẽ minh hoạ với CorelDraw 10-Tập 1 Nguyễn Việt Dũng LĐXH   1 Tại đây
1334 Vẽ minh hoạ với CorelDraw 10-Tập 2 Nguyễn Việt Dũng LĐXH   1 Tại đây
1335 Vẽ minh hoạ với CorelDraw 10-Tập 3 Nguyễn Việt Dũng LĐXH   1 Tại đây
1336 Vẽ minh hoạ với CorelDraw 9       1 Tại đây
1337 Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa Phạm Minh Hạc Chính Trị QG 2001 50 Tại đây
1338 Vi xử lý Tập 2 Lê Hải Sâm LĐXH 2001 30 Tại đây
1339 Vi xử lý trong đo lường và điều khiển Ngô Diên Tập KHKT 1999 12 Tại đây
1340 Vi xử lý và cấu trúc máy vi tính       12 Tại đây
1341 Viba số T1 Bùi Thiện Minh Bưu điện 2008 20 Tại đây
1342 Viba số T2 Bùi Thiện Minh Bưu điện 2006 20 Tại đây
1343 Viết một bài báo khoa học như thế nào? Phạm Thế Bảo LĐXH 2008 20 Tại đây
1344 Việt Nam bước khởi động 5 năm đầu TK       2 Tại đây
1345 Virus email phương thức hoạt động và cách phòng chống  Minh Tâm. Biên soạn Từ điển bách khoa 2005 15 Tại đây
1346 Visua basic Net toàn tập Nguyễn Ngọc Tuấn     20 Tại đây
1347 Visual Basic tự học trong 3 tuần Nguyễn Tiến Tp HCM   2 Tại đây
1348 Visual Basic.net kỹ xảo lập trình  Phương Lan  Thống kê 2004 1 Tại đây
1349 Vững bước trên con đường đã chọn Tập thể Chính trị QG 2002 5 Tại đây
1350 Windows 95 Word 97       1 Tại đây
1351 Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ  ĐHQG HN   138 Tại đây
1352 Xử lý ảnh bằng máy tính Ngô Diên Tập     15 Tại đây
1353 Xử lý ảnh và Video số       10 Tại đây
1354 Xử lý số tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc- Lý thuyết và ứng dụng Hồ Văn Sung KHKT 2007 20 Tại đây
1355 Xử lý song song & phân tán Đoàn Văn Ban KHKT 2006 30 Tại đây
1356 Xử lý tín hiệu số   KHKT   7 Tại đây
1357 Xử lý tín hiêu và lọc số. Tập 1 Nguyễn Quốc Trung KHKT 2006 30 Tại đây
1358 Xử lý tín hiêu và lọc số. Tập 2 Nguyễn Quốc Trung KHKT 2006 30 Tại đây

Additional information