Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Chiến lược phát triển đào tạo

Đổi mới, đa dạng hoá công tác đào tạo, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả, đạt chuẩn đào tạo của các nước tiên tiến trong khu vực và tiếp cận quốc tế, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin

Phát triển nhanh công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu, khai thác, ứng dụng công nghệ và các tiến bộ khoa học kỹ thuật và hiện đại hóa công tác quản lý Nhà trường đáp ứng yêu cầu của một trường cao đẳng nghề hàng đầu ở Việt Nam.

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ

Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp thành một trung tâm khai thác, ứng dụng công nghệ và các tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách hiệu quả nhất phục vụ đào tạo và sản xuất

 

Chiến lược về đảm bảo chất lượng

Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu và phải luôn luôn tự đánh giá, kiểm tra chất lượng bằng nhiều phương pháp, nhiều nguồn thông tin để có giải pháp điều chỉnh cho thích hợp, nhằm mục đích ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo. Kiểm định chất lượng cần tập trung vào mục tiêu đào tạo

 

Chiến lược về hợp tác quốc tế

Tiếp cận và từng bước bắt kịp với chuẩn mực đào tạo nghề tiên tiến của các nước trong khu vực, phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, tham gia liên kết đào tạo nhân lực trong khu vực, hợp tác về chuyển giao công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ và làm việc có tính chuyên nghiệp cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong thời kỳ hội nhập.

 

Additional information