Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Cơ cấu tổ chức phòng Quản lý HS-SV

 

Phụ trách phòng: Cử nhân Nguyễn Tiến Sỹ

Văn phòng: 106 nhà Hiệu bộ
Điện thoại CQ: 0211.3887104

 

 

Phó trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương

Văn phòng: 104 nhà Hiệu bộ
Điện thoại CQ: 0211.3887104

 

 

 

Phó trưởng phòng: Thạc sĩ Lê Thanh Tâm

Văn phòng: 104 nhà Hiệu bộ
Điện thoại CQ: 0211.3887104

 

1. Nguyễn Tiến Sỹ - Phụ trách phòng

- Phụ trách chung, tổ chức quản lý điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu toàn bộ công việc của đơn vị mình về chất lượng và hiệu quả;

- Trực tiếp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động, công tác của Phòng;

- Chủ trì công tác xây dựng và tổ chức thực hiện nội qui, quy chế và tuyên truyền phòng chống các tai, tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên;

- Tổng hợp báo cáo với Ban Giám hiệu về kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên hàng tháng, học kỳ, năm học cho toàn Trường (qua hội nghị giao ban và họp HĐSP);

- Quản lý chuyên môn: Các môn Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng;

- Báo cáo giờ giảng của Phòng trong tháng, học kỳ và năm học. Thống kê, làm báo cáo các hoạt động của Phòng theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và các cơ quan quản lý cấp trên;

- Tham gia giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ cung cấp các thông tin của Phòng cho trang Website của nhà trường;

- Phối hợp với công đoàn trong việc đề xuất, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm cho cán bộ, công nhân viên trong Phòng;

- Ký thừa lệnh Hiệu trưởng xác nhận các trường hợp là học sinh, sinh viên của Trường; cho phép học sinh sinh, viên của Trường nghỉ học đến 3 ngày; ký thông báo, giấy mời phụ huynh học sinh, sinh viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

2. Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng phòng 

- Giúp việc cho Trưởng phòng, đảm nhiệm công tác quản lý Phòng khi Trưởng phòng đi vắng;

- Phụ trách công tác Quản lý giáo dục học sinh sinh viên;

- Thụ lý, tổng hợp hồ sơ vi phạm kỷ luật của học sinh sinh viên, đề nghị các hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân và tập thể lớp HSSV để Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định;

- Quản lý, duy trì, định hướng hoạt động cho các ban cán sự lớp, đội thanh niên xung kích và phối hợp công tác với Ban chấp hành Hội học sinh sinh viên;

- Chủ trì trong việc tập trung học sinh toàn trường; trực Ký túc xá theo phân công của Phòng;

- Chủ trì công tác đảm bảo vệ sinh và trật tự nội vụ trong khu ký túc xá; phối hợp với phòng Quản trị Đời sống trong việc quản lý các lớp học sinh lao động;

- Phối hợp với tổ bảo vệ nhà trường và Công an địa phương trong khu vực nhằm giữ trật tự trị an, ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên;

- Quản lý tài sản khu vực ký túc xá theo phân cấp trong qui chế quản lý và sử dụng tài sản;

- Tham gia giảng dạy; phối hợp với Đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động phong trào tại khu vực Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu và Trưởng phòng phân công.

Additional information