Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2019 

 

TT

Tên quy trình

Mã hóa

Download

I.

Quản lý Nội dung chương trình

 

 

1

Quy trình mở nghề đào tạo

11/QT-ĐT

Tại đây

2

QT Xây dựng/điều chỉnh chương trình đào tạo

01/QT-ĐT

Tại đây

3

QT Biên soạn/chỉnh sửa giáo trình - học liệu

03/QT-ĐT

Tại đây

4

Biên soạn ngân hàng câu hỏi/đề thi

07/QT-KĐCL

Tại đây

II.

Quản lý hoạt động đào tạo

 

 

1

QT Tổ chức tuyển sinh

01/QT-TTTS

Tại đây

2

QT nhập học HSSV chính quy

05/QT-ĐT

Tại đây

3

QT Xây dựng kế hoạch đào tạo / thời khóa biểu

06/QT-ĐT

Tại đây

4

Quy trình thực hiện tiến độ đào tạo

12/QT-ĐT

Tại đây

5

Quy trình Dự giờ

10/QT-KĐCL

Tại đây

6

QT QL hoạt động liên kết đào tạo

07/QT-ĐT

Tại đây

7

Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy

13/QT-ĐT

Tại đây

8

Quy trình quản lý hoạt động học tập

14/QT-ĐT

Tại đây

9

QT Đánh giá kết quả học tập của HSSV

08/QT-ĐT

Tại đây

10

QT kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

08/QT-KĐCL

Tại đây

11

Quy trình tổ chức học lại, thi lại

15/QT-ĐT

Tại đây

12

Quy trình quản lý điểm học tập

16/QT-ĐT

Tại đây

13

QT Thực tập / kết hợp sản xuất

09/QT-ĐT

Tại đây

14

Quy trình Thi tốt nghiệp

06/QT-KĐCL

Tại đây

15

Quy trình cấp, phát văn bằng – chứng chỉ

17/QT-ĐT

Tại đây

16

Quy trình xác nhận văn bằng, chứng chỉ, cấp lại chứng nhận tốt nghiệp

18/QT-ĐT

Tại đây

17

Quy trình tổ chức dạy và học lái xe ô tô hạng B- C

01/QT-SHLX

Tại đây

III.

Quản lý học sinh - sinh viên

 

 

1

Quy trình quản lý hồ sơ đầu vào 

19/QT-ĐT

Tại đây

2

Quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

10/QT-ĐT

Tại đây

3

QT Đánh giá  kết quả rèn luyện của HSSV

01/QT-CTHSSV

Tại đây

4

Quy trình xét trợ cấp xã hội cho HS-SV

02/QT-CTHSSV

Tại đây

5

Quy trình xét kỷ luật học sinh – sinh viên

03/QT-CTHSSV

Tại đây

6

Quy trình xét học bổng tài trợ từ các đơn vị, cơ sở bên ngoài trường cho HS-SV

04/QT-CTHSSV

Tại đây

7

Quy trình xét khen thưởng học sinh – sinh viên

05/QT-CTHSSV

Tại đây

8

Quy trình giải quyết yêu cầu của học sinh – sinh viên

06/QT-CTHSSV

Tại đây

9

Quy trình quản lý học sinh – sinh viên nội trú

07/QT-CTHSSV

Tại đây

10

Quy trình sinh hoạt chủ nhiệm

08/QT-CTHSSV

Tại đây

11

Quy trình giới thiệu việc làm

03/QT-TTTS

Tại đây

12

Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa và hoạt động xã hội

01/QT-ĐTN

Tại đây

13

Quy trình bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên

20/QT-ĐT

Tại đây

IV

Quản lý nguồn nhân lực

 

Tại đây

1

Quy trình tuyển dụng nhân sự

05/QT-TCHC

Tại đây

2

Quy trình mời thỉnh giảng

02/QT-ĐT

Tại đây

3

Quy trình xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm

10/QT-TCHC

Tại đây

4

QT Đào tạo, Bồi dưỡng giáo viên, CBQL

02/QT-TCHC

Tại đây

5

Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên-giảng viên, nhân viên

06/QT-TCHC

Tại đây

6

Quy trình đánh giá cán bộ, giáo viên-giảng viên, nhân viên

08/QT-TCHC

Tại đây

7

Quy trình xét khen thưởng cán bộ, giáo viên-giảng viên, nhân viên

03/QT-TCHC

Tại đây

8

Quy trình xét kỷ luật cán bộ, giáo viên-giảng viên, nhân viên

07/QT-TCHC

Tại đây

9

QT quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị

01/QT-TCHC

Tại đây

10

Quy trình giải quyết chế độ - chính sách cho cán bộ, giáo viên-giảng viên, nhân viên

04/QT-TCHC

Tại đây

V.

Quản lý cơ sở vật chất

 

 

1

Quy trình Quản lý về đầu tư/mua sắm

04/QT- QLTB

Tại đây

2

QT Đấu thầu rộng rãi qua mạng

01/QT-QTĐS

Tại đây

3

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

09/QT-QLTB

Tại đây

4

Quy trình tiếp nhận – bàn giao tài sản, thiết bị

06/QT-QLTB

Tại đây

5

Quy trình kiểm kê tài sản, thiết bị 

07/QT-QLTB

Tại đây

6

Quy trình cấp phát vật tư, nguyên-nhiên vật liệu

05/QT-QLTB

Tại đây

7

Quy trình Quản lý phòng học, nhà xưởng

01/QT-QLTB

Tại đây

8

Quy trình sữa chữa tài sản, thiết bị

02/QT-QLTB

Tại đây

9

QT bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

03/QT-QLTB

Tại đây

10

Quy trình thanh lý dụng cụ lâu bền, vật tư

08/QT-QLTB

Tại đây

11

Quy trình quản lý thư viện

01/QT-TV

Tại đây

VI.

Quản lý Tài chính

 

Tại đây

1

QT Lập kế hoạch tài chính / ngân sách

01/QT-TCKT

Tại đây

2

Quy trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính và CTNB

02/QT-TCKT

Tại đây

3

Quy trình thanh/quyết toán

03/QT-TCKT

Tại đây

4

Quy trình thu học phí

04/QT-TCKT

Tại đây

5

Quy trình xét nâng lương

09/QT-TCHC

Tại đây

VII.

Quản lý hoạt động đánh giá, phân tích, cải tiến

 

 

1

QT Đánh giá nội bộ

03/QT-KĐCL

Tại đây

2

QT Hành động khắc phục/phòng ngừa

04/QT-KĐCL

Tại đây

3

Quy trình thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo

05/QT-KĐCL

Tại đây

4

Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

01/QT-KĐCL

Tại đây

5

QT tự kiểm định chất lượng

09/QT-KĐCL

Tại đây

VIII.

Quản lý các hoạt động hỗ trợ điều hành

 

 

1

Quy trình kiểm soát văn bản hành chính nội bộ

11/QT-TCHC

Tại đây

2

QT Kiểm soát hồ sơ

02/QT-KĐCL

Tại đây

3

Quy trình quản lý sổ lên lớp

04/QT-ĐT

Tại đây

IX.

Quản lý hoạt động Nghiên cứu KH & HTQT

 

 

1

Quy trình triển khai hoạt động hợp tác quốc tế

01/QT-HTQT

Tại đây

2

Quy trình triển khai sáng kiến cấp cơ sở

02/QT-HTQT

Tại đây

3

Quy trình nghiệm thu sáng kiến cấp cơ sở

03/QT-HTQT

Tại đây

4

Quy trình quản lý và ứng dụng kết quả sáng kiến cấp cơ sở

04/QT-HTQT

Tại đây

X.

Quản lý quan hệ với các bên liên quan

 

 

1

QT Tổ chức lần vết HS-SV

02/QT-TTTS

Tại đây

2

Quy trình khảo sát doanh nghiệp

04/QT-TTTS

Tại đây

3

Quy trình phát triển quan hệ doanh nghiệp

05/QT-TTTS

Tại đây

 

Additional information