Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 

Th.S Nguyễn Thị Thu Hiền

 Chức vụ: Chủ tịch

 Văn phòng: 306 - NHB 

                         

Th.S Nguyễn Văn Thông

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Văn phòng: 204 - NHB    

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG, KHOÁ XXVI NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT

Họ và tên 

Chức danh

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chủ tịch

2

Nguyễn Văn Thông                       

Phó Chủ tịch

3

Trần Thu Huyền                         

Uỷ viên BTV 

4

Kim Thị Thương                    

Uỷ viên BTV 

5

Dương Sỹ Mạnh

Uỷ viên BTV 

6

Nguyễn Anh Đức

Uỷ viên BCH

7

Nguyễn Ngọc Tú

Uỷ viên BCH

8

Kim Thành Nam 

Uỷ viên BCH

9

Nguyễn Tiến Nghĩa

Uỷ viên BCH

10

Vũ Minh Cường  

Uỷ viên BCH

11

Trần Nam Toàn

Uỷ viên BCH

12

Phạm Thị Thuý Lệ

Uỷ viên BCH

13

Trương Thị Thanh Huyền

Uỷ viên BCH

 

 

 

 

 

Additional information