Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Hội Đồng Khoa Học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh HĐ

Ghi chú

1

TS. Phạm Thị Lan Phương

Hiệu trưởng

Chủ tịch

UV TT

2

ThS. Phạm Tố Như

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

UV TT

3

ThS. Dương Trung Hiếu

Trưởng phòng KH&HTQT

Thư ký

UV TT

4

ThS. Phan Huy Hoàng

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

UV TT

5

CN. Nguyễn Văn Tính

Trưởng phòng Công tác Hs, Sv

Ủy viên

 

6

ThS. Nguyễn Trung Mười

Trưởng Khoa Điện

Ủy viên

 

7

ThS. Lê Bảo Hưng

Trưởng Khoa Điện tử - Điện lạnh

Ủy viên

 

8

ThS. Lâm Sơn Hùng

Giám đốc Trung tâm Đào tạo & SHLX

Ủy viên

 

9

ThS. Phạm Văn Úc

Trưởng khoa Cơ giới

Ủy viên

 

10

ThS. Đỗ Viết Tuấn

Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

Ủy viên

UV TT

11

ThS. Lê Đức Quảng

Trưởng khoa Khoa học cơ bản

Ủy viên

UV TT

12

ThS. Nguyễn Xuân Thủy

Trưởng khoa Cơ khí

Ủy viên

UV TT

13

ThS. Nguyễn Đức Nam

Trưởng khoa Động lực

Ủy viên

 

14

ThS. Nguyễn Hữu Thành

Trưởng khoa Sư phạm dạy nghề

Ủy viên

 

15

ThS. Lê Chí Dũng

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Ủy viên

UV TT

16

ThS. Vũ Hồng Hải

Trưởng phòng Quản lý TB&VT

Ủy viên

 

17

ThS. Đào Tuấn Anh

Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLDN

Ủy viên

 

18

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng phòng Quản trị đời sống

Ủy viên

 

19

ThS. Nguyễn Ngọc Cường

 Giám đốc Trung tâm HTTS&TVVL

Ủy viên

 

20

ThS. Vũ Thị Lâm

Trưởng phòng Tài chính kế toán

Ủy viên

UV TT

21

TS. Tạ Hanh

Phó Trưởng khoa Cơ Giới

Ủy viên

UV TT

22

TS. Nguyễn Văn Bảy

Phó Trưởng khoa Điện tử - Điện lạnh

Ủy viên

UV TT

23

ThS. Phạm Duy Quyết

Phó Trưởng Khoa Điện tử - ĐL

Ủy viên

 

24

ThS. Hà Thanh Sơn

Phụ trách Trung tâm ƯD và CGCN

Ủy viên

 

25

ThS. Vũ Bá Tòng

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

 

26 ThS. Phạm Thị Ánh Ngọc Phó trưởng phòng TCHC Ủy viên  
27 ThS. Tạ Ngọc Dũng Giám đốc trung tâm TT - TV Ủy viên  

Additional information