Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Cơ cấu tổ chức


Trưởng phòng 

Ths. Đỗ Viết Tuấn 

 

 

Phó Trưởng phòng

 Ths. Hà Thanh Sơn

 

 Phó Trưởng phòng

Ths. Trần Nam Toàn

 

1. ThS. Đỗ Viết Tuấn - Trưởng phòng

- Phụ trách chung mọi công việc của Phòng. Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động, công tác và thực hiện nhiệm vụ của tập thể Phòng trước lãnh đạo nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch làm việc của Phòng hàng tháng, học kỳ, năm học. Chỉ đạo tổ chức triển khai mọi hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ của phòng;

- Chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của tập thể phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao và chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Chỉ đạo Phòng phối hợp tốt công tác với các đơn vị trong nhà trường trong các mặt hoạt động;

- Chỉ đạo và tham gia xây dựng các kế hoạch đào tạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

- Trực tiếp báo cáo công tác hàng tháng, học kỳ, năm học, công tác thi đua khen thưởng của đơn vị;

- Tổ chức và theo dõi các hoạt động NCKH, chuyên môn nghiệp vụ của phòng;

- Ký duyệt các văn bản theo qui định và uỷ quyền của Hiệu trưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

2. ThS. Hà Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng

- Trực tiếp phụ trách Tổ kế hoạch - Thanh tra: Lập kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện và thanh tra đào tạo;

- Trợ lý cho Trưởng phòng trong công tác phát triển, quản lý chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy;

- Trợ lý cho Trưởng phòng trong công tác Hội giảng, đánh giá kỹ năng nghề, bồi dưỡng giáo viên, thi thiết bị đào tạo, thi kỹ năng nghề HSSV.

- Thực hiện công tác thanh tra, khảo thí; Ký xác nhận giờ thi kết thúc môn học, mô đun;

- Thực hiện quản lý và duy trì Hệ thống Bảo đảm chất lượng (tự đánh giá chất lượng cơ sở; xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; các báo cáo theo quy định);

- Hỗ trợ lãnh đạo phòng trong công tác báo cáo và các nhiệm vụ, lĩnh vực của đơn vị theo nhiệm vụ được phân công;

- Tham gia giảng dạy theo qui định;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3. ThS. Trần Nam Toàn - Phó trưởng phòng

- Trực tiếp phụ trách tổ Giáo vụ - Thư viện;

- Thực hiện các công việc quản lý các lớp bồi dưỡng, Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng, Liên thông;

- Quản lý hoạt động thi, xét công nhận tốt nghiệp và công tác giáo vụ;

- Chịu trách nhiệm Phối hợp với Khoa KHCB trong quản lý hệ GDTX cấp THPT, , thi khảo sát - tốt nghiệp THPT; thi nghề phổ thông;

- Duyệt HS đầu vào lớp 10 học chương trình GDTX cấp THPT;

- Hỗ trợ lãnh đạo phòng trong công tác báo cáo và các nhiệm vụ, lĩnh vực của đơn vị theo nhiệm vụ được phân công;

- Tham gia giảng dạy theo qui định;

- Quản trị website của phòng;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Additional information