Search

Lưu ý
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Quyết định phân bổ chỉ tiêu học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014

Quyết định phân bổ chỉ tiêu học bổng học kỳ 2 năm học 2013-2014

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 (ĐỢT 1: 70%)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 (ĐỢT 1: 70%)

Quyết định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2013-2014

Quyết định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2013-2014

Thông báo tuyển dụng 2014

Thông báo tuyển dụng 2014 Trường CDN CKNN

Thông báo của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp về việc thực hiên chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại thông báo số 74/TB-UBND ngày 17/05/2014

Thông báo của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp
về việc thực hiên chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại thông báo
số 74/TB-UBND ngày 17/05/2014

THANH TOÁN TIỀN HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN HỌC CAO HỌC (Đã tốt nghiệp trước và trong năm 2013)

THANH TOÁN TIỀN HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ GIÁO VIÊN HỌC CAO HỌC (Đã tốt nghiệp trước và trong năm 2013)

THANH TOÁN TIỀN HỌC PHÍ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN HỌC CAO HỌC - ĐỢT 2/2014

THANH TOÁN TIỀN HỌC PHÍ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN HỌC CAO HỌC - ĐỢT 2/2014

Additional information